Konu:338 Sıra Sayılı Komisyon Raporu’nda Birleştirilen Kanun Teklifleriyle İlgili Herhangi Bir Hüküm Olmadığı, Dolayısıyla Raporun Usulüne Uygun Olarak Düzenlenmediği Gerekçesiyle Görüşülmesi İmkânı Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


338 SIRA SAYILI KOMİSYON RAPORU’NDA BİRLEŞTİRİLEN KANUN TEKLİFLERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HÜKÜM OLMADIĞI, DOLAYISIYLA RAPORUN USULÜNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖRÜŞÜLMESİ İMKÂNI OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, İç Tüzük'ümüzün 35'inci maddesi der ki: "Komisyonlar kendiliğinden kanun teklif edemezler." Burada, hükûmet tasarısında gelen 6 madde.

Ayrıca bu kanunun başında "Dokuz tane milletvekilinin de verdikleri kanun teklifleri var, bunları da birleştirdik." diyorsunuz. Komisyon raporunu inceliyoruz, komisyon raporu diyor ki: "Hükûmet tasarısı, (1/690) esas numaralı Hükûmet tasarısını esas aldık." Peki, birleştirdiğiniz öteki kanun teklifleri nerede, onları ne yaptınız?

Arkadaşlar, şimdi, milletvekili kanun teklifini veriyor. Sen komisyon olarak onu gündeme aldığına göre, o milletvekilinin verdiği kanun teklifinde hangi kanunlarda değişiklik yapıldığını, onu kendi metnine yazacaksın. Dersin ki: "Şunu uygun gördüm, şunu uygun görmedim." Mesela bir arkadaşımızın verdiği kanun teklifinde diyor ki: "Mahallî seçimlerde birleşik oy pusulası kullanılır." Var mı bununla ilgili? Daha ötekileri zamanım yetmediği için söylemiyorum.

Şimdi, dolayısıyla, eğer bu yola giderseniz, komisyonlar, yirmi tane kanun teklifini getirir bir rapora alır, hiçbirisi hakkında bir hüküm vermez. Dolayısıyla milletvekillerinin de kanun teklifleri böylece ortadan yok sayılır. Dolayısıyla, bana göre, komisyonun bu raporunu geri alması ve bu raporunu geri aldıktan sonra burada birleştirerek incelediği dokuz tane kanun teklifi hakkında bir hüküm vermesi lazım, ben şu şu konuları kabul ediyorum, şunları da reddediyorum...

İç Tüzük'ümüzün 80'inci maddesine göre, reddedilen teklifler hakkında bu redde ilişkin komisyon raporu gelecek, Genel Kurulda müzakere edilecek. Bu, Genel Kurul tarafından ya kabul edilecek veya reddedilecek. Bu çok açık, İç Tüzük'ümüzün hükmü. Eğer bu yola giderseniz, demin de dediğim gibi, milletvekilinin kanun tekliflerini bu yolla yok edeceksiniz.

O bakımdan, çok açık seçik İç Tüzük ihlali var. İç Tüzük ihlalini ortadan kaldırmak için bu raporun geri alınması lazım ve burada birleştirme konusu edilen dokuz -değişik- milletvekilinin tekliflerinin ne akıbete uğratıldığının komisyon raporunda belirtilmesi lazım. Bu yönüyle komisyon raporu çok eksik ve dolayısıyla bana göre hem İç Tüzük'e aykırı hem İç Tüzük'ün 80'inci maddesine aykırı hem 35'inci maddeye aykırı ama tabii siz burada hiçbir zaman kanunu, Anayasa'yı, hiçbir şeyi takmadığınız için? Çoğunluk, parmakla maalesef bunlar olmuyor. Biraz insanlarda vicdan olmalı, biraz insanlarda ahlak olmalı.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale)- Ahlakı sorgulamak sana mı kaldı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar olmayınca hukuku da dinlemez, Anayasa'yı da dinlemez, hiçbir şeyi dinlemez. Böyle bir kanun da yapılmaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ahlaklı insanlar böyle hareket etmez. (CHP sıralarından alkışlar)