Konu:5-26 ŞUBAT 1992 TARİHLERİNDE ERMENİLER TARAFINDAN AZERBAYCAN'IN HOCALI KASABASINDA YAPILAN İNSANLIK DIŞI KATLİAMIN 26 ŞUBAT'IN "HOCALI SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ" OLARAK KABUL EDİLMESİNE VE "HOCALI SOYKIRIMI ANITLARININ" İNŞASI İÇİN T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ’NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:70
Tarih:26/02/2013


5-26 ŞUBAT 1992 TARİHLERİNDE ERMENİLER TARAFINDAN AZERBAYCAN'IN HOCALI KASABASINDA YAPILAN İNSANLIK DIŞI KATLİAMIN 26 ŞUBAT'IN "HOCALI SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ" OLARAK KABUL EDİLMESİNE VE "HOCALI SOYKIRIMI ANITLARININ" İNŞASI İÇİN T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ’NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ATİLA KAYA (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce değerli milletvekili arkadaşımın vermiş olduğu kanun teklifi, 26 Şubatın "Hocalı soykırımını anma günü" olarak kabul edilmesini içeren bir kanun teklifi.

Bir tevafuk olarak bugün, 26 Şubat Hocalı soykırımının yirmi birinci yılına denk geliyor. Ben bu vesileyle bu kanun teklifinin lehine söz aldım, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletlerin soykırımı tanımlayan ve Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'nin 2'nci maddesi aynen şöyle diyor: "Millî, etnik, ırki veya dinî bir grubun kısmen veya tamamen imha edilmesi soykırım olarak kabul edilmiştir."

Şimdi, değerli milletvekilleri, Hocalı'da gerçekleşen hadiseye baktığımız zaman, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinin stratejik öneme sahip bir kasabası olan Hocalı, uzun bir kuşatmanın arkasından, Azerbaycan'la irtibatları kesildikten sonra bir gece bölgede konuşlu Rus güçlerinin de desteğiyle, onların yardımıyla Ermeni çeteleri tarafından ve özellikle de bugün Ermenistan Cumhurbaşkanı olan ama o tarihlerde Dağlık Karabağ'daki Ermeni paramiliter unsurların başında olan Sarkisyan ve Koçaryan tarafından yönlendirilen, yönetilen unsurlar tarafından Hocalı kasabasında yaşayan soydaşlarımıza karşı gerçekleştirilen, biraz önce okumuş olduğum Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'nin tanımına da  giren bir soykırım, bir katliam gerçekleştirilmiştir. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, bugünün, bu 26 Şubat Hocalı soykırımını anma günü olarak kabul edilmesini öngörüyor bu teklif ve yine aynı şekilde, bu teklif çerçevesinde, bu Hocalı şehitlerini, bu soykırımı anmak için Türkiye'nin herhangi bir şehrinde -ki, geçtiğimiz yıllar içerisinde, benim de doğup büyüdüğüm şehrimiz olan Kars ilimizde Sayın Başbakanın  "Ucube" diye nitelendirip daha sonra yıktırdığı  bir anıt vardı, muhtemelen o anıtın yerine- Hocalı soykırımında hayatını kaybedenleri anmak için bir anıt dikilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve çok kıymetli siyasi partilerimizin bu hususa kayıtsız kalmayacağını da ümit etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle yine bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her bakımdan son derece önemli ilişkilerdir. Özellikle Azerbaycan'da Azerbaycan'a yönelik Türkiye'den çıkan sözlere,  Türkiye'den atılan birtakım adımlara çok büyük ehemmiyet veren bir kamuoyu bulunmaktadır. Dolayısıyla, ülkede iktidarda olanlar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bu hususla ilgili olarak söyledikleri sözler, attıkları adımlar konusunda son derece dikkatli olmalıdır diye düşünüyorum. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde Ermenistan'da seçimler gerçekleştirildi ve bu seçimler hâlen Ermenistan içerisinde bir tartışma konusu.  Ermenistan'da, bugün, sürekli miting kararı alındı bu seçimleri protesto etmek için ama her ne hikmetse Sayın Cumhurbaşkanı'nın, daha, uluslararası gözlemci kuruluşlar tarafından bu seçimlerle ilgili bir görüş de bildirilmeden, Rusya'nın hemen peşinden -biraz önce ifade ettim- Dağlık Karabağ'da ve Hocalı'daki bu katliamı gerçekleştiren kuvvetlerin yönlendiricisi, azmettiricisi olan Sarkisyan'ı alelacele tebrik etmesi gerçekten de akla, mantığa sığmayacak bir durumdur ve gerçekten de Azerbaycan kamuoyunda çok ciddi bir hassasiyet meydana getirmiştir.

Bu vesileyle -sürem de bitiyor- vermiş olduğumuz bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınması ve en kısa zamanda da yasalaşmasını temenni ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)