Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarıyı kendi mantığı içinde de olsa iyileştirmeye çalışıyoruz. Maddeler birbiriyle çelişmesin, daha düzgün bir yasa yapalım. Katıldığımız maddeler var, katılmadıklarımız var. İyileştirmeye çalışıyoruz ama her şekilde.

Şimdi, bakın, bu maddede şöyle bir hata var: Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 14'üncü maddesinin © bendinde, elektrik üretimini teşvik amacıyla üretim şirketlerine ve otoprodüktör lisansı sahiplerine verilen bir teşvik var. Bu teşvikin süresi 31 Aralık 2012 tarihinde sona eriyor. Başarısız elektrik ve enerji politikaları nedeniyle bu sürenin yetmediği anlaşılıyor. "Hâlâ problemimiz var." diyor Hükûmet. "Elektrik üretiminde düze çıkamadık, bunu uzatalım." Hayhay, tabii ki, karşı değiliz, uzatalım. İhtiyaç duyulan süre neyse bunu kanuna yazalım, sektörü rahatlatalım, elektrik üretiminin önündeki engelleri de kaldıralım. Geçici bir tedbir, yeter ki düze çıkalım. Ancak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, daha doğrusu Sayın  Bakanın -aslında Bakanlığın teknik kadrolarının böyle bir sorunu olduğunu tahmin etmiyorum- bir öngörüsü yok, bir tahmini yok, yapamıyor yani ne zaman düze çıkacağız elektrik üretiminde; böyle bir öngörüsü yok.

Şimdi, tasarı diyor ki: "31 Aralık 2012 tarihinde biten süreyi 31 Aralık 2015'e kadar uzatalım. Üç yıl daha bu teşvikler devam etsin." Güzel buna  itirazımız yok, önergemizde de işin bu kısmına yönelik herhangi bir husus yok, bunu değiştirelim demiyoruz. Ama sonra maddenin ikinci fıkrası diyor ki: "Bu süreyi beş yıl daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."

Değerli arkadaşlar, bu hüküm, Anayasa'nın 7'nci maddesine açıkça aykırıdır, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, devredilemez. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek, üç yıl daha uzatacak bu süreyi ama Bakanlar Kuruluna bir yetki veriyor, "Benim uzatmam önemli değil, sen benden daha fazla, beş yıl süreyle uzatabilirsin." diyor. Bu, olmaz değerli arkadaşlar, Anayasa'nın 7'nci maddesine açıkça aykırıdır. Eğer siz sekiz yıla ihtiyaç duyuyorsanız, gelin bunu "sekiz yıl" diye yazın, "altı yıl" diye yazın, "beş yıl" diye yazın ama bunu kanunla yapın ya da bu fıkrayı çıkarın, 2015'e kadar kendinizi yasanın baskısı altında hissederek zorlayın, sorunları aşın, yetmediyse bu süre, 2015 sonuna doğru o zamanki hükûmet kimse, hangi hükûmetse gelir, bu süreyi uzatır. Bu yanlıştır, bunu düzeltmek için önerge verdik, bunu ifade etmek için huzurunuza geldim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.