Konu:Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Virgül ilavesiyle benim eleştirimin bir bölümü karşılanmış oluyor ancak eleştirime konu ettiğim ikinci konu hâlen ortada durmaktadır. İkinci konu şuydu: Bu hükümle bir kısım şirketlere Kurumlar Vergisi Kanunu'nun bölünmeyle ilgili hükümlerine tümüyle uymamış olsa dahi sadece bu hükme uymak kaydıyla kurumlar vergisi istisnası getirilmektedir. Bu doğru değildir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun bölünmeyi düzenleyen 19'uncu maddesinde birtakım şartlar daha var. Bunlardan birisini kürsüden okumuştum, burada tekrar etmek istemiyorum. Örneğin, "Taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinde devralan şirketin hisselerinin devreden şirket ortaklarına verilmesi hâlinde devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur." hükmü asli bir şart olarak buraya eklenmeli. Bu eklenmemiştir. Bundan muafiyet öngörülüyor. Buna uymasa da kurumlar vergisi istisnasından yararlanacak. Bu mahzuru gidermek üzere usul ve esasları belirleme yetkisini sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına değil, Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müştereken vermeyi önerdim. Maliyenin buraya yazılmış olması hâlinde Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Kanunu'ndan bu maddeye uygun olan hükümleri mutlaka usul ve esasların içerisine yerleştirecektir.

Yine, örneğin, kayıtlı değer üzerinden devri düzenliyor önerge ama Kurumlar Vergisi Kanunu'yla ilgili hükmü kayıtlı değer üzerinden ayni sermaye olarak konulmasını şart koşuyor. Kayıtlı değer üzerinden ayni sermaye konulmaz ise, sadece devir olursa bunun adı "bölünme" olmaz.

Tekrar ifade ediyorum: Sorunun bir kısmı virgülle çözülmüş oluyor ama ana sorun duruyor.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.