Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Elektrik Piyasası Kanunu'nda 2008 yılında yapılan bir değişiklikle dağıtım şirketlerinin üretim ve perakende satış faaliyetlerini 31 Aralık 2012 tarihine kadar ayrıştırmaları kuralı getirilmiştir ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren de bu şirketler perakende ve üretim faaliyetleri ayrı şirketler olarak, ayrı tüzel kişilikler olarak faaliyet göstereceklerdir.

Şimdi, bu tarihte herhangi bir değişiklik olmadığı hâlde bir kısım şirketler için, onların yaptığı bu ayrıştırma işlemini kurumlar vergisinden müstesna tutan bir düzenleme yapılıyor. Eğer bugüne kadar bu şirketler ayrıştırma işlemlerini yapmamışlarsa sizin yapmanız gereken, 1 Ocak 2013 tarihini değiştirip, onu daha ileri bir tarihe atmaktır, bunu yapmamışsınız. Bugüne kadar bu yapılmadıysa  Hükûmet tembellik etmiş, beklemiş demektir. Dört buçuk yıl niye beklediniz? Yok, birçok şirket bu ayrıştırma işlemini yaptı da birkaç şirket yapmadı ise yine tarihi değiştirmeniz lazım ama o zaman sormam gerekir: "Diğer şirketler için bu istisnayı getirmediniz de -kurumlar vergisi istisnasını- birkaç şirket için niye getiriyorsunuz?" Bu sorunun cevabı yok.

İki; ikincisi şu: Şimdi Sayın Bakan veya ilgili arkadaşlar diyecek ki "Efendim, biz Kurumlar Vergisi Kanunu'nda var olan istisna hükmünü burada tekrar ediyoruz, yeni bir istisna yok." Bu açıklama eğer yapılırsa gerçek dışıdır, Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki istisna hükmü buraya getirilmiyor. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 16'ncı maddesi bölünme yani bu kanundaki ifadesiyle "ayrıştırma işlemi"nin şartlarını belirliyor. Birincisi, kayıtlı değer üzerinden devredilecek, "Onu buraya aldık." diyecekler. İki: Kayıtlı değer üzerinden devredilen bu varlıklar ayni sermaye olarak konacaktır. Buraya ayni sermaye koyma şartını getirmiyorsunuz.

Yine orada bir üretim tesisi eğer bölünecek ise onun bütün varlıklarını diğer tarafa devredeceksiniz; bu şartı burada göremiyorum ve yine Kurumlar Vergisi Kanunu'nda şöyle, çok önemli bir şart var, o buraya taşınmış değil. Diyor ki Kurumlar Vergisi Kanunu 16'ncı maddesinin ilgili fıkrasının ilgili hükmü: "Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu şekilde bölünme işlemi kapsamında devredilmesi hâlinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi hâlinde devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur." Bu devri zorunlu kılmıyorsunuz burada. Bu borçların devredilmesi zorunlu olduğu hâlde, siz, yazmış olduğunuz maddeyle bu devri zorunlu kılmıyorsunuz. Manipülasyona açık, birtakım şirketleri kollamaya açık. Eğer niyetiniz bu değil ise, niyetiniz halisane bir şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki istisnayı buraya taşımak ise bu madde bu şekilde olmaz.

"Bir önergemiz var." diyeceksiniz, önergeniz de bu amacı sağlamaya yönelik değil. Önergeniz, bir kere, ifade hatasıyla dolu. Diyorsunuz ki önergenizde: -biraz sonra o oylanacak- "Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu kanuna istinaden belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında bölünme sayılır." Yani bu Kanuna, Elektrik Piyasası Kanunu'na göre kayıtlı değerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları, siz belirleyeceksiniz, yazımınız öyle. Oysa niyet o değil ise, bu Kanuna istinaden belirlenecek usul ve esaslara uyulmak ve kayıtlı değer üzerinden devredilmek şartıyla? Bunların ikisi ayrı şartlardır, ikisine ayrı ayrı uyum sağlamak zorunludur, önergeniz bunu sağlamıyor.

Son olarak söyleyeceğim de şudur: Bizim önergemiz, bu mahzurları gidermek üzere bu yetkiyi Maliye ve Enerji Bakanlıklarına müştereken veriyor. Bu bir vergi konusudur, bu esasları Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Kanunu ilkelerini de dikkate alarak belirler, bunu koruyoruz. Ayrıca, kayıtlı değer üzerinden devredilme koşulunu da koyuyoruz, yetki Enerji Bakanlığının olamaz. Sayın Bakan yetkisi olmayan konularda açıklama yapıyor, doğal gaza zam yok, elektriğe zam yok?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi yetkisi olmayan bir konuya giriyor, vergi konusunu da ben belirleyeyim diyor.

Değerli milletvekilleri, doğru değil, ilgili önerge geldiğinde bunun oylanmamasını öneriyorum. Gelin bu teknik sorunu düzeltelim. Eğer bu teknik sorun olarak çözülmüyor, önergemizi işleme koyacağız, onu kabul edeceğiz diyorsanız, bu önerge saydam bir önerge değildir, altında ne vardır bilemeyeceğim.

Teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarında alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler.