Konu:Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:10/01/2013


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, kanun tasarısında olmayan ancak AKP'nin işte tek taraflı olarak Komisyonda da çoğunluk sağlamak suretiyle, İç Tüzük'ün 87'nci maddesine de uygun olup olmadığı da tartışılmayan bir önergeyle yeni bir madde ihdas ediyoruz.

Şimdi, değerli milletvekilleri; aslında, kanun yapmak ciddi bir meseledir. Kanunlar önce tasarı veya teklif olarak verilir, komisyonlara gider, komisyonlarda enine boyuna tartışılır ve ondan sonra Genel Kurula gelir ve Genel Kurulda da milletvekillerinin bundan haberi olması lazım ama AKP'yle beraber kanun yapma işi gayriciddi oldu. Artık Meclisin de ciddiyeti kalmadı.

Şimdi, AKP kendi çoğunluğuna dayanarak istedikleri kanunları burada getirip de son anda önergelerle veriyorlar, korsan önergelerle. Hatta devletin o kadar büyük katrilyonlarını özel holdinglere kanalize ediyorlar ki bunların binlerce örnekleri var, burada ispatlayabilirim de.

Şimdi, ben daha önce bu kanunla ilgili bir konu dile getirdim, bürokratlara söyledim. Şimdi, arkadaşlar, 2003 yılına kadar köylerde ve küçük yerlerde yapılan evler bu sigorta primine tabi değildi, sigortada işte beyana tabi değildi. Sonradan 2003 yılında getirilip bir kanun değişikliği yapıldı, ondan sonra vatandaş köyde bir ev yaptı mı hemen gidip başına konuyorlar "Yahu sen ev yaptın, bildirimde bulunmadın, şu kadar prim ödeyeceksin, şu kadar usulsüzlük cezası ödeyeceksin."

Bizim Tunceli'nin Pertek ilçesinde tam 155 vatandaştan, Sosyal Güvenlik bildiriminde bulunmadığı için, tescil ettirmediği için, tutmuşlar her birisinden 20 bin, 30 bin, 40 bin liralık bir sürü para cezaları, bir sürü sigorta primi alıyorlar. Bu günah yani. İnsanları böyle tongaya düşürmek mümkün mü? Hükûmet olarak bu gibi insanlara, köyde yapılan yapılara bir kolaylık getirmek lazım veyahut da yani köyde de olmasa küçük kasabalarda. Çünkü orada sigorta mevzuatını bilen kimseler yok ki. Dolayısıyla buna bir kolaylık getirmek lazım. Şimdi orada adamcağız bir ev yapmış, ondan sonra gitsin 40 bin, 50 bin, ondan sonra usulsüzlük cezası, arkasından da Sosyal Güvenlik primi... Ne olacak, nasıl ödeyecek bu insanlar?

Bir de, oraya giden sigorta müfettişleri vatandaşın bilgisizliğinden de yararlanarak bunlara bir de tutanak düzenliyorlar ve ondan sonra gerçekten büyük bir sıkıntı oluyor. Aslında, köylerde yapılan evlerde, yani insanlar orada kendi yandaşlarının yardımıyla da bu evleri yapabiliyorlar, pekâlâ buna düzenleme de yapılabilir. Yani, hukuku bilen, işi usulüne uyduran kişilerden almıyorlar herhangi bir şey ama cahil veyahut da bilgisiz, kimsesiz insanlar büyük bir yük altına sokuluyorlar. İşte Hükûmetin görevi bu gibi insanlara çare bulmak. Yani ben bürokratlara burada söyledim, bu kanun vesilesiyle insanlar çok mağdur ediliyor, buraya bir geçici madde konulmak suretiyle, bu insanların hiç olmazsa hakiki sigorta primleri alınmak suretiyle, cezaları ve gecikme zamlarını affetmek suretiyle bu insanlara bir rahatlama getirelim dedim, ama tabii maalesef dinletemedik. Ama, buna rağmen işte burada geliniyor, böyle sadece kendi keyiflerine, kendi menfaatlerine uygun birtakım düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler yapılınca, maalesef, işte esas mağdur olan insanlara Parlamento bir çare bulmuyor, mağdur olmayan insanlara, özellikle refahın yanında olan insanlara -hani Özal'ın bir sözü vardı ya "Biz zengini severiz, zenginleri severiz." diye- o zenginlere hizmet etmek için burada özel düzenlemeler yapılıyor. Bence artık AKP'liler bu huyundan vazgeçmelidir. Aslında, Meclis Başkanlığının da buna çare bulması lazım yani buralarda gelip de son anda bir önerge veriyor. Bu önergeyi kaç kişi okudu? Ne deniyor bu önergede? Ve burada gelen bu korsan önergelerle devletin kaynaklarının kime gittiği belli mi değil mi, bilmiyoruz bunları ama işte, AKP'nin özellikle grup başkan vekilleri burada kendilerine özel, birtakım kişilerden, holdinglerden birtakım istekler geliyor; bir bakıyorsunuz burada önergeler veriyor, son anda devletin milyarları gidiyor. Yazık yani insanlarda bir vicdan olması lazım değerli milletvekilleri. Bunların önünü kesmemiz lazım. Bundan sonra, komisyonlardan gelmeyen konuların artık AKP iktidarının kendi çoğunluğuna dayanarak burada böyle korsan önergelerle kanun düzenlemesini yapmayalım. Bu hakikaten ülke için de düzenleme için de çok kötü oluyor.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz sayın Genç.