Konu:Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun (s.s:417)
Yasama Yılı:3
Birleşim:69
Tarih:21/02/2013


SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI HAKKINDA KANUN (S.S:417)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLİM SARI (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı'yla ilgili, ikinci bölümünde şahsi düşüncelerimi açıklamak üzere şahsım adına söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, Plan-Bütçe Komisyonunda görüşüldü bu yasa ve bu yasanın birçok noktası tarafımızdan ve başka muhalefet partileri tarafından da eleştirildi. Gerçekten de eleştirilecek çok yanı var, bu beş dakikalık süre içerisinde ne kadarını söyleyebilirim bilemiyorum ama dilim döndüğünce en temel noktalarını anlatmaya çalışacağım.

Dört tane tespit yapmak istiyorum. Birincisi: Bu yasa Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın son aşamasıdır, bunu görmek lazım. Her ne kadar Sağlık Bakanlığının -ilgili komisyonda, sağlıkla ilgili komisyonda görüşülmemiş olsa bile- genel sağlık sigortası ile başlayan, birinci basamak sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemelerle devam eden ve performans sistemiyle şekillenen Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın -ki AKP'nin en önemli projelerinden biri- son aşamasıdır. Birinci tespitimiz budur.

İkinci tespit: Bu, bir özelleştirme yasasıdır. Her ne kadar bunun özelleştirme olmadığına ilişkin iddialar varsa da bu, çok açık bir biçimde sağlık sisteminin, saf kamusal hizmet sayılabilecek alanının, en az üçte 1'inin bir yasa hükmüyle özelleştirilmesidir. Klasik özelleştirmelerden elbette farklıdır çünkü özelleştirmeler bugünü aktarmaya çalışır, bugünkü varlıkları özel sektöre aktarmaya çalışır; bu yasa ise yarını satmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman, klasik özelleştirmelerden farklı olan ama özelleştirmelerin ortaya çıkardığı bütün sonuçları layıkıyla ortaya çıkaran bir yasadır.

Bu yasa, sağlık çalışanlarının aleyhine olan bir yasadır çünkü ilgili maliyetlerin, kira bedelleri dâhil olmak üzere, döner sermayelerden; döner sermayelerin yetmediği yerlerde de kamu bütçesinden verilmesini öngören bir yasadır. Bu yasa çok maliyetli bir yasa olduğu için? Her ne kadar bunun maliyetini bu sıralarda bulunan hiç kimse bilmese de, ki biz de bunu sorguladığımız hâlde öğrenemesek de maliyeti yüksek olan bu yasanın sağlık harcamaları üzerinden, giderek yükselen sağlık harcamalarının bir müddet sonra sağlık çalışanlarına fatura edileceği çok açık ve nettir.

Bu yasa, vatandaşın aleyhine olan bir yasadır aynı zamanda. Niçin? Çünkü sağlık harcamaları arttıkça, sağlıkta katkı paylarının da önümüzdeki dönem bu harcamaların karşılanabilmesi için artırılacağını göreceğiz.

Şimdi, Sayın Bakanım, bu dört tane tespitten sonra şu soruyu sormak istiyorum: Plan ve Bütçe Komisyonunda her maddede bu soruyu sorduk ama cevap alamadık. Şimdi, Genel Kurulda, iddia ediyorum, AKP milletvekillerinin hiçbirisi bu yasanın orta ve uzun dönemde kamu bütçesine ne kadar maliyetinin olacağını bilmiyor. Bilen varsa söylesin sayın AKP milletvekilleri. Bir tek kişi söyleyebilir mi bu yasanın maliyeti nedir? Yaklaşık 37 tane hastanenin yapılması isteniyor, yaklaşık 40 bin tane yatağın yenilenmesi öngörülüyor.

Şimdi ben buradan Sayın Bakana soruyorum: Klasik yöntemlerle biz bunu yapmış olsaydık eğer, ne kadarlık bir kamu yüküyle karşı karşıya kalacaktık? Bu yöntemle yaptığımız zaman ne kadarlık bir kamu yüküyle karşı karşıya kalacağız? Bunun cevabını bugüne kadar kimse vermedi. Sayın Bakanım, lütfen, bütün kamuoyu bizi izlerken -Plan ve Bütçe Komisyonunda vermediniz bunun cevabını- çıkın burada söyleyin: Bu yasanın vatandaşlara maliyeti ne, bu yasanın orta ve uzun dönemde Türkiye bütçesine maliyeti nedir? Plan ve Bütçe Komisyonuna getirdiniz bu yasayı, biz sorduk niye buradasınız? "Çünkü, bu yasanın akçalı boyutu var." denildi, "Sağlık Komisyonuna o yüzden gitmedi." denildi. Ama, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulanan hiçbir arkadaşım bu yasanın maliyetinin ne olduğunu bilmedi ve bilmediği bir yasaya oy verdi.

Şimdi burada da sizler bu yasaya oy verecekseniz ama bu yasanın orta ve uzun dönemde Türk kamu maliyesi üzerindeki etkilerinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. AKP kendi mevzuatıyla, kendi getirmiş olduğu mevzuatla, çelişkili bir hâlle karşı karşıya. Gelen her yasanın etki analizlerinin yapılması gerekiyordu ama bu yasanın etki analizi yok. Dolayısıyla, Sayın Bakan çıksın buraya, bu yasanın maliyetini bize söylesin. Eğer, söyleyemiyorsa "Üzgünüz, biz etki analizi yapmadık, bunun ne kadar olacağını bilmiyoruz." desin, biz de susalım.

Yasanın garantilerle ilgili çok çeşitli hükümleri var, bunu belki ilerideki maddelerde anlatabiliriz ama çok açık ve net, Hazineye yaklaşık 100 milyar dolara mal olacağı hesaplanan? Ki sadece Sağlık Bakanlığıyla ilgili; bütçelerle ilgili, hastanelerle ilgili değildir bu; Millî Eğitim Komisyonu millî eğitimle ilgili, eğitimle ilgili bütün düzenlemeler, enerjiyle ilgili bütün düzenlemelerle yaklaşık, önümüzdeki dönem?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜSLİM SARI (Devamla) - 100 milyarı bulan bir bütçenin Hazine tarafından garanti edilmesi söz konusudur ki çok ciddi koşullu yükümlüler yaratıyor.

Bütün bu düşüncelerle, sorularıma da cevap bulabilmek ümidiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)