Konu:KANUN TASARISININ OYLAMASINDA TOPLANTI YETER SAYISININ BULUNAMAMASI NEDENİYLE TEKRAR OYLAMA YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:48
Tarih:03/01/2013


KANUN TASARISININ OYLAMASINDA TOPLANTI YETER SAYISININ BULUNAMAMASI NEDENİYLE TEKRAR OYLAMA YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Aslında muhalefet partisinin Başkan Vekilisiniz. Yani usul tartışmasında on dakika verilir, hiç olmazsa siz beş dakika müsaade edin de biz meramımızı anlatalım. Yani iki dakikayla bu olmaz ki.

Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi ciddi bir kurumdur. Burada, şimdi yapılan -bakın, yoklama var, oylama var- açık oylamada eğer toplantı yeter sayısı yoksa birleşim kapatılır çünkü hiçbir surette bir kanun maddesine? Gündemin bir maddesindeki bir kanun tasarısı oylamayla bitiyor, siz yeniden dönüp de onu oylamaya alamazsınız. Geçmişte yaptığımız uygulamalar da şöyle: Eğer yapılan bir oylamada toplantı yeter sayısı yoksa o kanun tasarısı veya teklifi gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" bölümüne atılır. Takdir Meclis Başkan Vekilinin ama bana göre birleşimin de kapatılması lazım. Birleşimin niye kapatılması lazım? Çünkü birleşimin devam edebilmesi için toplantı yeter sayısı yok. Meclisin göreve devam edebilmesi için, çalışabilmesi için toplantı yeter sayısı bulunması lazım. Oylama yapılıyor, Meclisin toplantı yeter sayısı yok, buna rağmen, siz, çalışmaya devam ediyorsunuz; İç Tüzük'e tamamen aykırı. Bakın, buradaki? Yani, tabii, bunları kavramak için Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerini de iyi bilmek lazım. Birileri atıyor, efendim, 367 garibesi? Yok böyle bir şey!

Bakın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa bir ilke koymuş, diyor ki: Cumhurbaşkanı seçilecek kişilerin en azından Meclisin büyük bir kısmı tarafından tasvip edilmesi lazım. Yani oy kullanması lazım. Tasvip etmiyorsa o gündemden düşer.

Burada da önemli olan, yapılan oylamada toplantı yeter sayısı bulunmamıştır, o kanun üzerindeki müzakereler bitmiştir, siz yeniden o kanuna dönemezsiniz; yeniden o kanuna döndünüz. O zaman, sizin bu uygulamalarınız devam ederse yarın?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?gündemin 5'inci maddesine gelip 1'inci maddesinden başlayabilirsiniz. Yani bu Parlamento geleneğine aykırıdır, bu Parlamento geleneklerinde olmaz.

Ama tabii meramımızı anlatmak için yeterli süre de vermiyorsunuz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.