Konu:EXPO 2016 ANTALYA KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:14
Tarih:31/10/2012


EXPO 2016 ANTALYA KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde değişiklik yapan bir önergeyi görüşüyoruz. Önerge, mahiyeti itibarıyla ihtiyaç duyulan bir önergedir. Doğal afetler nedeniyle mükelleflerin vergi borçlarını zamanında ödeyememesi hâlinde Maliye Bakanlığı veya Bakanlar Kurulu mücbir sebep hâlini ilan eder ve bu mücbir sebebin olduğu süre içerisinde vergi borçları herhangi bir ödemeye konu olmaz ancak mücbir sebep hâlinin sona ermesinden sonra vergi borcunu ödeyecek olan mükelleflerimiz, onu, eğer mücbir sebep hâlinin sona ermesine rağmen ödemez ise bu takdirde gecikme zammına tabi olarak ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalırlar.

Bu düzenlemenin Van'da yaşadığımız deprem nedeniyle getirildiği anlaşılıyor. Aslında Van'da ihtiyaç duyulan asıl düzenleme, özellikle Erciş'te, Erciş merkezli olarak yaşanan bu deprem nedeniyle varlığını kaybeden mükelleflerimizin vergi borçlarının terkin edilmesidir. Daha önce 1999 yılında Düzce'de, Kocaeli'de, Sakarya'da yaşanan depremde oradaki mükelleflerimiz varlıklarını kaybettikleri ölçüde, o oranlarda vergi borçlarından kurtuldular, onların vergi borçları terkin edildi. Erciş'teki vergi mükellefinin bütün varlığını kaybetmiş olması hâlinde yapılması gereken, ona vergi borcunu ödemek için süre vermek değil, onun vergi borcunu terkin etmektir. Şimdi, Hükûmet bu ihtiyacı görmüyor, görmezlikten geliyor. Erciş'teki mükellefimiz varlığını kaybetmiştir. Şimdi yapılan, bir iyilik değildir, "Sana vergi borcunu ödemek için süre vereceğim, verdiğim bu süre nedeniyle de senden gecikme zammı veya tecil faizi istemeyeceğim." diyor Hükûmet.

Evet, bunu yapalım ama asıl ihtiyaç duyulan, vergi borcunu terkin etmektir. 1999 yılında, o zamanın koalisyon hükûmeti, o yaşadığımız ağır deprem nedeniyle varlığını kaybetmiş mükelleflerimizin vergi borçlarını terkin etti; Sakarya'da terkin etti, Yalova'da belli bir oran kullandı, Düzce'de bir oran kullandı varlığını kaybetme ölçüsünü, oranını dikkate almak suretiyle. Şimdi, Hükûmet depremden bu yana bu düzenlemeyi yapmaktan kaçınıyor. Buradan Hükûmeti Vanlı vatandaşlarımıza, mükelleflerimize şikâyet ediyorum. Vanlılar haklarına sahip çıksınlar.

Önergeyle ilgili görüşümüz olumludur, buna olumlu oy vereceğiz çünkü daimî bir düzenlemedir, sadece Van'ı konu alan bir düzenleme değil, bütün depremlerde, bütün doğal afetlerde kullanılmak üzere bir yetki maddesi alınmaktadır. Alınsın, mahzuru yok, bu düzenleme kanunlarda yerini alsın ama varlığını kaybetmişse bir insan, onun vergi borcunu terkin etmeyi de devlet olarak bir görev sayalım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.