Konu:EXPO 2016 ANTALYA KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:14
Tarih:31/10/2012


EXPO 2016 ANTALYA KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

EXPO 2016 Antalya Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi amacıyla mülkiyeti Hazineye ait bir büyük arazi Tarım Bakanlığına tahsisliyken tahsisi değiştirilerek EXPO amacında kullanılmak üzere Ajansa tahsis ediliyor. Buna ilişkin düzenlemeyi tasarının 8'inci maddesinde yaptık. 15'inci maddede yine biraz önceki hükmün devamı mahiyetinde şunu görüyorum: EXPO 2016 Projesi'nin gerçekleşmesinden sonra söz konusu tesislerin işletilmesine ihtiyaç duyulması hâlinde bu tesislerin Bakanlık tarafından işletilmesi amacıyla anılan arazi Bakanlığa tahsis ediliyor.

Bir kere, tahsis konusunda yapılan düzenleme teknik olarak biraz eksik.  Doğru olan şuydu: Bu arazinin mülkiyeti Hazinede, bunda herhangi bir sorun yok, bunda bir değişiklik öngörülmüyor. "EXPO 2016 Projesi'nde kullanılmak amacıyla Ajansın bedelsiz kullanımına izin verilir." şeklinde bir düzenleme daha doğruydu 8'inci maddede çünkü 8'de diyoruz ki şimdi: "Ajansa tahsis edilmiş sayılır." Sonra dönüyoruz, 15'inci maddede tekrar "Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır." Teknik olarak doğru durmuyor, güzel durmuyor.

İkinci olarak söyleyeceğim şu: Bu maddede, 15'inci maddenin 4 numaralı fıkrasıyla bir KİT yaratıyoruz şimdi, Tarım Bakanlığına bağlı, Antalya'daki bu tesisleri işletecek bir iktisadi işletme yaratıyoruz. Bir yandan, piyasa ekonomisinin gereği olarak özelleştirmeyi savunan bir Hükûmet varken ve bütün piyasa ekonomilerinde özelleştirme bir dalga olarak bütün hükûmetlerin, ekonomilerin önüne özelleştirme ihtiyacını ortaya koyarken, burada Antalya Büyükşehir Belediyesine bunu vermemek amacıyla bu tesisleri Tarım Bakanlığına vermeyi doğru bulmuyorum, bu son derece yanlış. Doğru olan, bu tesislerin EXPO 2016 Projesi'nin sona ermesinden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesidir. Bakanlık bir iktisadi işletmeyi yönetmez, işletmez. Ticari bir işletmeyi merkezî bir kurumun, bir bakanlığın işletmesi gibi ekonominin kurallarına aykırı bir düzenleme olamaz.

Madde okundu, geçti ama bir tekriri müzakereyle buraya dönüp bunu düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Düzeltilmezse şunu anlıyorum: Biz bu önümüzdeki seçimde de Antalya Büyükşehir Belediyesini alamayacağız endişesini taşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Ne olur ne olmaz biz bunu Tarım Bakanlığına tahsis edelim düşüncesiyle böyle bir düzenlemeyi yaptıkları anlaşılıyor. Gelin, bunu düzeltelim, bu yanlıştır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.