Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:18/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 12'nci maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu konuşmamda da Artvin'le ilişkin bir sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve kamuoyunun gündemine taşımaya çalışacağım.

Bilindiği üzere, geçen aylarda enerjiye ilişkin, madenlere ilişkin bir ihale yapıldı değerli arkadaşlarım. Artvin'e de Cerattepe diye başımızda bir bela var, bu belayı başımıza sardınız, bunu nasıl atacağız onu bilemiyorum. Buna ilişkin bir ihale şartnamesi var. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunu anlatmaya çalıştım ama Sayın Bakana bir türlü anlatamadım.

Bu ihale şartnamesi ortaya çıktığı zaman ihaleye fesat karıştırmanın bütün koşulları bu ihale şartnamesinde vardır dedik, bunu dinlemediler. Bakın, değerli arkadaşlarım, ihale şartnamesinde aynen şöyle ifade var: "Bu ihaleyi alabilecek olan firmanın 10 bin ton blister metal işleyecek üretim tesisine sahip olması gerekir."

Yine, bu ihale şartnamesinin 2'nci maddesinde aynen şöyle bir ibare var, diyor ki: "İhaleyi kazanan tarafından yukarıda belirtilen miktarlardaki blister bakır bakırın yurt içinde bir tesiste üretilmesi zorunludur." bir şart var.

Şimdi, buraya kadar her şey normal. Ben, bu ihaleden önce Sayın Bakanı birçok defa uyarmaya çalıştım, dedim ki: "Bakın, bu ihale şartnamesi bir tane firmayı tarif ediyor." Arkasından da Sayın Bakana yazılı bir soru sordum. Yazılı sorumuz şuydu: "Türkiye'de bu şekilde 10 bin ton blister bakır üreten bir tesis var mıdır, kime aittir?"

Bakanın verdiği cevabı burada açıklıyorum: "16/02/2012 tarihi itibarıyla aktif olarak blister bakır üretimini yapan bir adet tesis bulunmaktadır. Eti Bakır AŞ'ye ait olan blister bakır üretimi yapan bu tesis Samsun ili merkez ilçe sınırları içerisindedir." İhale yapılmadan evvel Sayın Bakana dedim ki: "Bakın, bu ihaleyi kimin alacağı bellidir." Sayın Bakan bana vermiş olduğu cevapta dedi ki: "Bu ihaleyi Eti Bakır almadı."

Doğruydu, Eti Bakır almadı ama Eti Bakır'la ihaleyi alan Özaltın Şirketi arasındaki ortaklıklar, Adana'da Köprü Barajı, Menge Barajı ve diğer yerlerdeki ortaklıklar ortaya çıktı ENERJİSA'yla beraber. Yani, benim bastırmam üzerine noterden bunu tespit edeceğime ilişkin kaygı oluştuğu için ihaleyi bir başka firma üzerine aldılar değerli arkadaşlarım. Bakın "Bu ihale paket ihaledir." dedim, paket ihale olarak gereken yerlere verilmiştir.

Arkasından, bu ihaleye ilişkin kaygılarımızı açıkladığımız zaman şöyle bir gelişme daha oldu, dedik ki: Sayın Bakan, bu ihaleyi yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Bakın, bunun bir hukuki gerekçesi var, o da şu: ÇED Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin son fıkrasında şöyle bir ibare var değerli arkadaşlarım: "Bu yönetmeliğe tabi projeler için `Çevresel etki değerlendirmesi olumlu.' kararı veya `Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir.' kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik -dikkat edin- hiçbir onay, hiçbir izin, yapı ve kullanma ruhsatı verilemez, proje için herhangi bir şekilde yarışma yapılamaz, ihale yapılamaz." deniliyor değerli arkadaşlarım.

Bu, ÇED Yönetmeliği'ndeki bu amir hükme rağmen Sayın Bakan bizi dinlemedi, buranın ihalesini yaptı. Hemen arkasından, 250'yi aşkın Artvinli yurttaşımız ve kuruluşumuz Rize İdare Mahkemesinde dava açtı, Rize İdare Mahkemesine bunun işletilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma talebinde bulundu, bu talebimiz reddedildi. Bu talebin reddine itiraz edildi. Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararı burada okuyorum değerli arkadaşlarım: "Bu durumda coğrafi konumu ve yer aldığı bölgenin jeolojik durumu nedeniyle oldukça hassas bir bölgede bulunduğu anlaşılan ve yukarıda bahsi geçen taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler, anılan Anayasa Mahkemesi kararı, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED incelemesine tabi tutulması gereken maden arama faaliyetinin bu husus göz ardı edilmek suretiyle başlatıldığı açık olup dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır." deniliyor. Ne diyor mahkeme kararı değerli arkadaşlarım? Diyor ki: Sen ÇED'i niye almadın? Bunu kime diyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına söylüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bu karar geçen ay tebellüğ edildi. Bir aylık süre dolmamıştır, onu açıkça ifade edeyim ama buna rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hiçbir adım atmadı değerli arkadaşlarım. Bunu hem AKP Grubundaki milletvekili arkadaşlarıma, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisine, bütün Artvinlilere Enerji Bakanını burada Meclisin kürsüsünden şikâyet ediyorum. Bu yürütmeyi durdurma kararının gereğini yapmamıştır Sayın Bakan. Buradan sesleniyorum Sayın Bakana: Ya bu yürütmeyi durdurma kararının gereğini yap, firma orada bir yandan çalışmalarına devam ediyor, ya sen yaparsın ya da Artvinliler yapacaktır. Bakın, bunu buradan bütün Türkiye'ye haykırıyorum, yürütmeyi durdurma kararının gereğini lütfen yap Sayın Bakan. Bak, ben sana daha önceden bir soru sordum:  "Hangi şirketlerin uçaklarıyla geziyorsun?" diye, "Buna -hangi firmalar dâhildir." dedim, ayrıntılara girmiyorum. Eften püften cevap verdi değerli arkadaşlarım. O nedenle bunu Parlamentoya şikâyet ediyorum. Dedim ki "Bu ihaleyi yapmayın, bu ihale sakattır." ne yazık ki Sayın Bakan bizi dinlemedi. Niye dinlemedi biliyor musunuz? Bizim sakalımız yok değerli Meclis, sakalımız olsaydı dinlerdi.

O nedenle, Sayın Bakanı bir kere daha uyarıyorum, ya inşaatı devam eden bu firmanın faaliyetlerini durdur ya da Artvinliler durduracaktır, bunu buradan açıkça ifade ediyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.