Konu:TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:11/10/2012


TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce kuruluşların denetimine ilişkin maddeyi görüştük. Şimdi, bu kuruluşlarda tutulacak olan defter ve kayıtlara ilişkin maddeyi görüşüyoruz. Önergemiz, klasik defter ve kayıt tutulma usulüne ilave olarak gelişen teknolojiyi de bu sisteme yansıtmak amacıyla kayıtların elektronik ortamda da tutulabilmesine imkân veren bir düzenlemeyi önermektedir. Mademki 21'inci yüzyıldayız, mademki elektronik kayıt artık bugün birçok kamu kurumunda vardır; Gelir İdaresinde vardır, vergi dairelerinde vardır, elektronik ortamda muhasebe tutan birçok şirket vardır. Bu kurumlar neden elektronik ortamda kayıt tutmasınlar? Böylesi modern bir yaklaşımı bu maddeye yansıtmak istiyoruz. Buna Hükûmetin katılmamış olmasını doğrusu, doğru bulmuyorum. Sayın Bakan, belki önüne şimdi gelmiş olan bu önerge nedeniyle konuya yeterince zaman ayıramamış olabilir ama Genel Kurulun bunu bir daha değerlendirmesinde yarar var.

Biraz önce kabul ettiğimiz maddede bir teknik yanlışlık var değerli arkadaşlar. Biraz önce kabul edilen madde denetimi düzenliyor. Şimdi, üç tane denetim görüyorum madde de. Birincisi: Bu kuruluşların gelir ve giderlerinin yeminli mali müşavirler tarafından denetimi. Bu denetimin bir gelir ve gider denetimi olduğu anlaşılıyor. Bununla ilgili olarak söyleyeceğim şudur: Bu denetimi sadece yeminli mali müşavirlere vermek doğru değildir, serbest muhasebeci mali müşavirler de bu denetimi yapabilecek bilgi, donanım ve yeteneğe sahiptir. Bunu bu meslek grubundan esirgemek, bir kere bu meslek grubuna yapılmış olan en büyük haksızlıktır. İkincisi: Sendikalar çok paralara sahipler, yeminli mali müşavirlere çok yüksek ücretlerle bunu yaptıracaklar demektir. Bunun tarifesi, serbest muhasebeci mali müşavirlerde farklıdır, yeminli mali müşavirlerde daha farklıdır. Öyle anlaşılıyor ki sendikalar daha çok paraya bunu yaptırmak istiyorlar. Hayırlı olsun, ne diyeyim.

Birinci denetim bu, gelir ve gider denetimi. Maddenin son fıkrasında, biraz önce kabul ettiğimiz 29'uncu maddenin son fıkrasında, ayrıca bir iç ve dış denetimden söz ediliyor. Gerçekte iç ve dış denetim çok daha ayrıntılı düzenlenmesi gereken bir denetimdir. İç denetim artık, modern kamu yönetiminin, kamu mali yönetiminin çok temel bir unsurudur. Türkiye bu sisteme 2000'li yıllarla birlikte geçti. Bu Parlamentoda 2003 yılı sonunda böyle bir kanunu kabul ettik Cumhuriyet Halk Partisinin de desteğiyle. Modern bir sistemi Türkiye kazandı; iç denetim.

Ayrıca dış denetim diye bir kurum var, müessese var. İç denetimi kurumun, kuruluşun kendi iç denetçileri yapar. Bu gelir ve gider denetimi dışında bir denetimdir. Aslında gelir ve gider denetimi yerine belki iç denetimi söylemek, onu düzenlemek daha doğru olurdu. Dış denetim ise kurumun kendi mensupları dışında, kendi denetçileri dışında dışarıdan bir kurumun, bir bağımsız kurumun bu kuruluşları denetlemesidir. Ama bunu açıkça kanuna yazmak gerekir. Bu denetimi yönetmeliğe bırakmayı, burada bu ayrıntıyı -Ayrıntı, demek yanlış olur; bu, işin esasıdır aslında- bunu burada düzenlememeyi önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Madde yanlıştır, amaca hizmet etmeyecektir. Bir denetim olacaktır, evet, bir denetim gelecektir ama iç ve dış denetimi ayrıntılı bir şekilde düzenlemeyen bir madde, kendi üyelerine, kesinti yaptığı üyelerine, kamuoyuna ve tüm topluma sağlıklı bilgi veremeyecek demektir. Dış denetim bu nedenle önemlidir. Dış denetim, bütün kamuoyunun, bütün milletin, bütün toplumun güveneceği bir denetimdir. O denetimden geçen mali tablolar güvenilir mali tablolardır.

Madde bu yönüyle eksiktir ama tekrar önerge verdiğimiz bu maddeye dönüyorum. Elektronik ortamda kayıt tutulmasını sağlamayı reddetmeyi 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde, 2013 yılına doğru giderken eksiklik olarak görüyorum. Bunu mutlaka kabul etmeliyiz. Aksi takdirde "Biz elektronik kayıt istemiyoruz, biz modern bir sistem istemiyoruz." yaklaşımını gösterir bu. Bu yaklaşımdan Parlamentonun kendisini korumasını arzu ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.