Konu:İzmir Milletvekili Oktay Vural, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli Ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Suriye’yle İlgili Başbakanlık Tezkeresinin Kapalı Oturumda Görüşülmesine İlişkin Talebin Yerine Getirilmesinin İç Tüzük’e Uygun Olup Olmadığı Hakkında.
Yasama Yılı:3
Birleşim:4
Tarih:04/10/2012


İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL, GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE’NİN, SURİYE’YLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK TEZKERESİNİN KAPALI OTURUMDA GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN TALEBİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İÇ TÜZÜK’E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, İç Tüzük'ün 49'uncu maddesine göre bu tezkereyi görüşemeyiz çünkü 49'uncu madde diyor ki: "Başkan birleşimi kapatırken gelecek birleşimde hangi konuların görüşüleceğini deklare eder." Şimdi, siz geçen, dünkü birleşimi kapatırken bu tezkereyi görüşeceğimize dair bir deklare yapmadınız. İç Tüzük'ün 49'uncu maddesi çok açık. Dolayısıyla, ya grup önerisi olacak veyahut da siz geçen birleşimde deklare etmediğinize göre bu konuyu görüşemezsiniz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.