Konu:SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80)
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:23/11/2011


SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Günümüzde artık sporla ilgili ortaya çıkabilecek olan olaylar ya da hak kayıpları basit asayiş olayları olmaktan çıkarak bu alanın özel olarak düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Spor karşılaşmalarının ülke sınırları dışında da etkin bir şekilde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, bütün ülkelerde spor mevzuatının benzer bir biçimde düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza veya güvenlik tedbirlerine hükmolunması ceza hukukunun genel ilkelerindendir. Ceza yargılaması alanında temel kanun olan Türk Ceza Kanunu'nda da bu ilkeye yer verilmiştir. Bu ilke gereğince, işlenen suça verilecek cezanın fiilin ağırlığıyla orantılı olmasının yanı sıra diğer kanunlarda öngörülen suçlara verilen cezalar dikkate alınmak suretiyle adil ve hakkaniyete uygun olan bir ceza belirlemesi yapılması gerekmektedir.

Değerli arkadaşlar, bu kanunun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, siz değerli heyeti saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)