Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:23/11/2011


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabii ki herkes kendi geçmişine bakmalı. Eğer herkes kendi geçmişine bakarsa o "çıkardık" dediğiniz gömleğin öncesindeki dönemdeki tutumunuzun ne kadar vahim bir tutum olduğunu siz kendiniz görürsünüz. Öyle gördünüz ki "Gömleği çıkardık." diyerek oradan kurtulmaya çalışıyorsunuz ama kurtulamıyorsunuz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar.)

NURETTİN CANİKLİ  (Giresun) -  Bizim tarihimiz belli, herkes kendi tarihine baksın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi ben şunu söyledim, kürsüye çıktım şunu söyledim: Bu Hükûmet döneminde tarım sektörüne bütçeden yapılan yardımlar düşmüştür. Evet, iddia ediyorum düşmüştür.

Sayın Canikli rakamları aldı, çevirdi; doğrudan, direkt, dolaylı bir şeyler söyledi. Rakamlar burada arkadaşlar, devletin rakamları, Devlet Planlama Teşkilatının rakamı yıllık program olarak yayınlandı, Bakanlar Kurulunun bunun altında imzası var.

2012 yılı için öngörülen toplam bütçe desteğinin tutarı 7,1 milyar TL'dir. Bunun millî gelire oranı, millî gelire?

NURETTİN CANİKLİ  (Giresun) -  Hangi yıl? Hangi yıl?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 2012. Yani şimdi bütçe getirdi, bir süre sonra görüşeceğiz, tarım sektörüne olağanüstü destek verdiklerini söyleyecekler. Bunun millî gelire yani gayrisafi yurt içi hasılaya oranı -söylüyorum- binde 50'dir, yüzde yarım yani yüzde 0,50.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Yüzde 1 olması lazım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yüzde 0,50?

NURETTİN CANİKLİ  (Giresun) -  Bütçe içindeki payı ne kadar?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 2002 yılı desteklerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 0,53'tür. Bu 0,50 ile 0,53 arasındaki fark yüzlerce milyon TL ediyor tabii. Rakam düşmüştür.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bütçe payına bak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Canikli diyor ki: "Bütçe payına bak." Bütçe payına bakarsak 2002 yüzde 2,8'dir, faiz dışı harcamalar 2012 yüzde 2,5'tir. Siz fındık üreticisinin 2004 yılındaki 169 milyon TL alacağını daha ödemediniz, önce onun hesabını verin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)