Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞܒNÜN “GÜNDEM DIŞI KONUŞMA” BAŞLIKLI 59’UNCU VE “SÖZ ALMA, KONUŞMALAR VE YAZILI KONUŞMALAR” BAŞLIKLI 60’INCI MADDELERİNİ AMACINA UYGUN YORUMLAMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2011


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞܒNÜN “GÜNDEM DIŞI KONUŞMA” BAŞLIKLI 59’UNCU VE “SÖZ ALMA, KONUŞMALAR VE YAZILI KONUŞMALAR” BAŞLIKLI 60’INCI MADDELERİNİ AMACINA UYGUN YORUMLAMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkan açıklamada bulundu, İç Tüzük'ün 59'uncu ve 60'ıncı maddelerini birlikte yorumladığımızda kendisinin 60'ıncı maddeye göre söz vermesinin mümkün olmadığını, 60'ıncı maddenin 59'uncu maddedeki hususların devamı mahiyetinde bir düzenleme yaptığını ifade etti. Sayın Başkanın bu görüşüne kesinlikle katılmıyorum. 59'uncu madde gündem dışı konuşmayı düzenler ve Hükûmetin olağanüstü hâllerde yine burada yapacağı gündem dışı konuşmaları düzenliyor. 59'uncu maddenin birinci fıkrasını sizlerin dikkatine sunuyorum: "Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hâllerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verilebilir." Ben dokuz yıldır Parlamentodayım, dokuz yıldır burada her gün, istisnai günler hariç, 3 kişi gündem dışı konuşma yapar. Madde ne diyor? "Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hâllerle sınırlı olmak kaydıyla." Hangi konuşma olağanüstüdür değerli arkadaşlar? Ama bir gelenek oturmuştur, bu şekilde devam ediyor. Maddenin ikinci fıkrası Hükûmetin olağanüstü hâllerde burada yapacağı konuşmayı düzenliyor. 60'ıncı madde 59'dan bağımsız olarak, 59 da başka çerçevede ilişkilendirilebilir ama 60'ıncı madde Meclisin gündemiyle ilgili olarak söz talebi olan arkadaşlarımızla ilgili bir düzenlemeyi içeriyor. "Pek kısa bir söz talebi olduğunu belirten üyeye Meclis Başkanı söz verebilir." diyor. Pek kısa bir söz talebi. Bu, Meclis çalışmalarına katkı anlamındadır. Bu, zaman içerisinde bir geleneğe oturmuştur, olağanüstü günler olur, olaylar olur, ölümler olur, vefatlar olur, yıl dönümleri olur, bu nedenle gruplar, milletvekilleri söz hakkı alırlar, bir dakikayı geçmemek üzere bir konuşma yaparlar. Bu oturmuş bir gelenektir. Nasıl 59'un birinci fıkrası olağanüstü hâllerle sınırladığı hâlde 3 kişinin gündem dışı konuşmasını? Ama teamül, talep eden herkese, daha doğrusu 3 kişiye burada gündem dışı konuşma yaptırma yönünde olduğuna göre öbürü de oturmuş bir şeydir. Evet, Meclis, Parlamento yenidir,  şimdi yeni arkadaşlarımız çok fazla söz talebinde bulunuyorlar ama bunu ben doğal karşılıyorum. Bu, zamanla oturacaktır, yerine oturacaktır, bunu hemen baştan "kesiyorum" demeyi ben demokrasiye aykırı buluyorum ve Sayın Meclis Başkanının başkanlığında siyasi parti grupları olarak oturup konuştuğumuzda da Sayın Başkanın bu uygulamasına izin veren bir düzenleme üzerine mutabık kalmadık. Bu uygulama Sayın Meclis Başkanının iradesine de aykırıdır.

Sayın Başkan, tutumunuzun aleyhindeyiz, doğru bulmuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)