Konu:SAYIŞTAY BAŞKANLIĞININ DENETİM RAPORLARINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNMADIĞI GEREKÇESİYLE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:10/12/2012


SAYIŞTAY BAŞKANLIĞININ DENETİM RAPORLARINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNMADIĞI GEREKÇESİYLE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın -gerçekten- ekinde olması gereken Sayıştay raporları bu kanun tasarısıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamıştır. Burada, biraz önce yapılan açıklamalar eksik açıklamalardır, doğrusu şudur: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, Sayıştay, kamu kurumlarının faaliyetlerini denetlemesi sonucunda muhtelif raporlar düzenler: Yıllık denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu ve mali istatistikleri değerlendirme raporu. Bu üç rapor bütçe kanun tasarısı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak zorundadır.

Nitekim, bu kanun hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sayıştay Kanunu'nun yürürlüğüyle birlikte -2010 yılı Aralık ayında yeni kanun yürürlüğe girdi- Sayıştay 132 kamu kurumunun hesaplarını denetledi, 2011 yılı hesaplarını; raporlarını düzenledi, ilgili kurumlara gönderdi, "Ne diyorsunuz, ben böyle tespitler yaptım, görüşünüz nedir?" İlgili kurumlar bu görüşleri Sayıştaya bildirdi, Sayıştay bu görüşleri aldı, değerlendirdi, nihai şeklini vererek raporları Sayıştay Başkanlığına sundu. Denetçiler bu işlemleri tamamladı. Bu esnada -bu esnada dediğim 4 Temmuz 2012 tarihinde- 6353 sayılı Kanun yürürlüğe girdi, Sayıştay raporlarıyla ilgili yeni bir sistem getirdi ama bu raporlar tamamlanmış, bitmiş, tekemmül etmiş, kurumların görüşleri alınmış; o kanun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek olan raporlar içindir. Gerçekle hiçbir ilgisi yok bunun. Bu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak zorundadır.

Şimdi, 132 kamu kurumunun denetim sonuçlarını Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmamıştır, Parlamentodan gizlemiştir. Hiç bunun lamı cimi yok arkadaşlar. Burada olmak zorundadır bu raporlar.

Bu açıdan, 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı meşru bir tasarı değildir. İstediğiniz kadar "Arkasında Parlamento çoğunluğu var." deyin, ortada meşru bir kanun tasarısı yoktur.

Bu raporları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayıştay Başkanlığından istedik. Biz istedik. Ben Bilgi Edinme Kanunu'na göre istedim, bekliyorum. Parlamentonun yapmasını engellediğiniz o denetimi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız.

Ama, böyle bir olayı, yani bütçe kanunu tasarısı ekinde olması gereken bir belgenin olmaması nedeniyle kanun tasarısının eksik görüşülmesi olayını ilk kez yaşıyoruz. Usulüne uygun bir bütçe kanunu tasarısı yoktur?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?bu tasarı meşru değildir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.