Konu:YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına buraya çıkan sayın konuşmacı bu kanunu AKP'nin bir zaferi olarak ilan etti, tarihe böyle geçeceğini söyledi.

Evet, ortada bir zafer vardır sizin açınızdan. Bu, tarihe "Pirus zaferi" olarak geçecektir! (CHP sıralarından alkışlar) Yıktıklarınızın altında kalacaksınız bir gün. Bunu yaşayacağız ve göreceğiz.

1979 yılında Ayetullah Humeyni sürgünde olduğu Paris'ten İran'a döner. Şah karşıtları, Şah döneminin zulmünden bıkmış olan İran halkı, özgürlük isteyen İranlılar, demokrasi isteyen İranlılar, Humeyni'yi büyük bir coşkuyla karşılar. Herkes demokrasi ve özgürlük bekliyordur. İslam devrimi adına yola çıkanlar, daha sonra özgürlük ve demokrasi adına hiçbir şey yapmadılar. Ayetullah Humeyni'yle birlikte yola çıkanlar, Humeyni'ye muhalefet etmeye başladılar. Şah döneminin işkenceleriyle, zulümleriyle ünlü Evin Hapishanesi, devrimin on birinci yılında rejim karşıtı, Humeyni rejimi karşıtı binlerce insanın kurşuna dizilerek idam edilmesine sahne oldu ve bir başka Ayetullah, Munteziri, Humeyni'ye isyan eder.

MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) - Türkiye'ye gel Türkiye'ye!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Saygısız, biraz dinle! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) - Düzgün konuş!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Kılıç, yakışıyor mu size? Sizin babanızla o kadar dostluğumuz vardır, siyasette genç bir insansınız, yakışıyor mu size?

İzin verirseniz Sayın Başkan, tamamlayacağım.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ayetullah Munteziri şöyle der: "Senin zulmün, senin adamlarının zulmü, Şah'ın zulmünü geçti. Hani adalet devletini kuracaktık?"

On bir yıl önce siz AKP'yi kurduğunuzda ve 2002'de iktidar olduğunuzda adalet devletini kurmak için yola çıkmıştınız. Bugün geldiğimiz noktada siz zulmün, işkencenin, baskının devletini kurdunuz. Sizin o Humeyni'nin yaptığı yönetimden, o zulüm, işkence yönetiminden hiçbir farkınız yoktur. Zamanın ruhu değişti; zaman, eski zaman değil artık. 90'ların mazlumları, 90'ların "ezilenleri" olarak kendilerini ilan edenler, bugün, artık zalim sınıfına geçmiştir. Hiç şaşırmıyorum. "Mazlum"la "zalim" aynı kökten gelir, her ikisi de aynı kökten gelir. O mazlum olan, kendisini mazlum olarak tanıtanların ruhunda, yüreğinde bir zalimlik varmış, zulüm duygusu varmış, bugün onları yaşıyoruz.

Zamanın ruhu değişti çünkü muhalefetteyken adalet isteyenlerin mantığı, gücü ele geçirince gücün, zulmün mantığına teslim oldu.

Zamanın ruhu değişti çünkü artık isyan, fetih, ele geçirme dönemi bitti.

Zamanın ruhu değişti. Ele geçen ele geçti, kaleler fethedildi, devrilen devrildi.

Zamanın ruhu değişti. Şimdi, artık abdestli tâgutlar var, tespihli monşerler var.

Zamanın ruhu değişti. Şimdi, artık vahşi kapitalizme abdest aldırarak onu ehlîleştirmek isteyen, kendini onunla özdeşleştiren bir ekip var Türkiye'de yönetimde. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Zamanın ruhu değişti beş parasız Kuddusi Okkır'ı hapishanede öldürdüğünüzden beri. Beş parasız Kuddusi Okkır'ın cenazesini belediye kaldırdığından beri zamanın ruhu değişti.

Zamanın ruhu değişti, pankart açıp "Parasız eğitim istiyoruz." diyen öğrencileri dokuz yıl hapse mahkûm eden mahkemeleriniz olduğundan beri.

Zamanın ruhu değişti, dindar vatandaşlarımızın dinî duygularını istismar edenleri soruşturan Deniz Feneri savcılarını görevden alıp bu paraları iç edenleri, ceplerine atanları serbest bıraktığınızdan beri.

Zamanın ruhu değişti çünkü mazlumken yüreklerde hissedilen adalet duygusu?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Herkese söz verdiniz, söz istiyorum.

BAŞKAN - Herkese eşit şekilde verdim Sayın Hamzaçebi.

Teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, sözümü tamamlamadan buradan inmeyeceğim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - İnmeyebilirsiniz Sayın Hamzaçebi. Lütfen? Sayın Hamzaçebi, kime ne yaptıysam bugün herkese eşit muamele yaptım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, mikrofonu açın, sözümü tamamlamak istiyorum. Daha evvelki görüşmelerde ben buradaydım. Siz söz talep edenlere ilave süre verdiniz.

BAŞKAN - Maksadınız başkaysa ona bir sözüm yok Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz daha önce ilave süre verdiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, lütfen?

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) - Bir tek kişiye süre vermeden bırakmadınız. Hepsine söz verdiniz.

BAŞKAN - Hareket yapmayın, hareket yapmayın, herkese verdim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sözlerimi tamamlamadan inmeyeceğim Sayın Yakut.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Tamamlasın.

OKTAY VURAL (İzmir) - Hiç kimse rahatsızlık duymaz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sizin isteğinizle değil, grupların birlikte isteği üzerine vereceğim.

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) - Herkese birer dakika ek süre verdiniz.

BAŞKAN - Lütfen yerinize oturun.

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) - Böyle bir şey olabilir mi!

BAŞKAN - Olabilir tabii. Sizden de soracak değilim ben.

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) - Sayın Başkan, herkese verdiniz sözü bir dakika, bizim Grup Başkan Vekilimize vermiyorsunuz!

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi, bir dakika veriyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz Meclis Başkan Vekilisiniz, orayı yönetmek için grupların, iktidar partisi grubunun işaretine bakmak durumunda değilsiniz.

BAŞKAN - İşaretine bakarak değil. Siz konuşmanıza bakın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Zamanın ruhu değişti Meclis başkan vekilleri Meclisi iktidar partisi grup başkanvekillerinin gözlerine bakarak yönettiğinden beri. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan? Sayın Başkan, son cümlelerimi söylüyorum. Mazlumken yüreklerde hissedilen adalet duygusu güce, mülke, rahata, konfora kavuşunca bitti, sona erdi ancak şunu söyleyeyim size: Dindar olduğunu söyleyenler, dini siyasete alet edenler gücü ele geçirince statüko için yalan söylemeye ve devlet de zalimleşmeye başlayınca yolun sonuna gelmişiz demektir. Sizin zulmünüz, Silivri'deki zulmünüz İran Evin Hapishanesindeki zulmü geçmiştir. Yaptığınız, kurduğunuz zulüm yargısı bir gün dönüp sizi de yargılayacaktır. O Silivri hapishanelerinde sizler de olacaksınız.

Teşekkür ederim.  (CHP sıralarından alkışlar)