Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:36
Tarih:13/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, Sayın Bakanı dikkatle dinledim, verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum.

TÜBA, 1993 yılında bir kanun hükmünde kararnameyle kuruldu, ondan on sekiz yıl sonra bir başka kanun hükmünde kararnameyle TÜBA'da farklı birtakım düzenlemeler yapıldı. 93 yılında kurulduğunda, Sayın Bakanın açıkladığı gibi, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olarak kuruldu ancak bunun bir aracı var, o araç da TÜBA bünyesinde bir bilim kurulunun olması ve bu bilim kurulunun akademisyenlerin, bilim adamlarının kendi yaptıkları seçim sonucunda oluşmasıydı, özerkliği sağlayan buydu. Şimdi, on sekiz yıl sonra Hükûmet, TÜBA'ya müdahale ederek bir kanun hükmünde kararnameyle Bilim Kurulunun yapısını değiştirdi. 150 kişilik Bilim Kurulu 300 kişiye çıkarıldı, üçte 1'ini YÖK atayacak, üçte 1'ini TÜBİTAK atayacak, kalan üçte 1'ini de bilim adamları kendi aralarından seçecek.

Şimdi, YÖK ve TÜBİTAK, Hükûmetin kontrolünde olan kurumlar. Dolayısıyla, doğrudan doğruya Bilim Kurulunu Hükûmetin emrine vermiş olmakla TÜBA'nın bilimsel özerkliği yok edilmiş olmaktadır yani "Bunu ileri götürdük." demek doğru değil. Ayrıca, 93 yılında, ilk kuruluş yılında çekirdek bilim adamı kadrosunu, Bilim Kurulu kadrosunu Hükûmetin oluşturması kadar doğal bir şey yoktur. Önemli olan, ondan sonraki sürece Hükûmetin müdahale edip etmediğidir. Böyle bir müdahale de yoktur.

Bu bilgiyi Genel Kurulun dikkatine sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Zabıtlara geçti Sayın Başkan, teşekkür ederim.