Konu:YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RIZA TÜRMEN (İzmir) - Değerli milletvekilleri, bu gece burada olup bitenlerden fazla bir şey anlamadığımı itiraf etmem lazım. Bir kere, gecenin 4'ünde niye bunu görüşüyoruz, onu pek anlamadım.

İkincisi: Elimde bir şey var, yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla kanunlarda değişiklik yapılmasıyla ilgili 278 sıra sayılı bir kitap var. Bunun önünde birtakım kanun teklifleri var; Sayın Oktay Ekşi'nin, bendenizin de dâhil olmak üzere, Sayın Emine Ülker Tarhan'ın, Sayın Ali Rıza Öztürk'ün bu konuda yaptıkları kanun teklifleri var. Bu kanun teklifleriyle ilgili, ne komisyon görüşmelerinde ne alt komisyon görüşmelerinde ne bunlarla ilgili raporlarda tek bir kelime bulamıyorsunuz. Peki, bu kanun teklifleri ne oldu, neden görüşülmedi, bunu da pek anlayabilmiş değilim. Yani sadece başına yazılmak için mi bu kanun teklifleri vardı? Herhâlde öyleydi.

Şunu da anlayabilmiş değilim: Şimdi, bu özel yetkili mahkemeler ve bunların doğurduğu sakıncalar her zaman vardı, yıllardır bu sakıncalar devam ediyordu. Neden şu sırada İktidarın aklına bu sakıncalar geldi de bununla ilgili yeni bir düzenleme ihtiyacını hissetti, bunu da pek anlayabilmiş değilim.

Bir de, tabii, mademki böyle bir yeni düzenleme yapılma ihtiyacı hissediliyor, demek ki özel yetkili mahkemelerden memnun değil İktidar, özel yetkili mahkemelerle ilgili başka bir şey getirmek istiyor. Bazı işler iyi gitmiyor, düzeltilmesi gereken bir durum var demek ki. O zaman bunu düzeltmek lazım diye düşünüyorsunuz, düzeltecek diye düşünüyorsunuz. Zaten duyduklarımız da o yöndeydi "kaldırılacak" dendi. Fakat bakıyorsunuz, yapılan nedir? Yapılan şudur: Bir taraftan özel yetkili mahkemeler kaldırılmıyor, görülmekte olan davalar bakımından özel yetkili mahkemeler devam edecek. O davaların ne zaman biteceği belli olmadığı için yıllarca yıllarca özel yetkili mahkemeler kalacak. Öte yandan, bu yeni getirilen kanun teklifiyle, bu gece getirilen teklifle özel yetkili mahkemeler yanında yeni bir şey daha kuruluyor: Özel yetkili mahkemelerin yetkileri ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Böylelikle ikili bir sistem ortaya çıkıyor. Mademki özel yetkili mahkemelerden bir şikâyet var, peki, bu niçin kaldırılmıyor, neden böyle özel yetkili mahkemelerin yetkilerini aynen muhafaza eden başka bir sistem kuruluyor onun yanında, bunu da anlamak mümkün değil. Fakat sonra anladım bunu yani gazetelerden, basından, televizyonlardan ve buradaki konuşmalardan. Anlaşılıyor ki iktidarla cemaat arasında yargının böyle bir bölüşülmesi programı var. İşte, özel yetkili mahkemeler iktidarda kalacak, yeni kurulan sistem de cemaatin olacak. Aslında Türkiye'de yargının bağımsızlığı diye bir sorun yok. Türkiye'de yargının kime bağımlı olacağı meselesi var, onunla ilgili bir çekişme var. Bu kanun da bu sorunu halletmeye yardımcı olacak galiba.

Özel yetkili mahkemelerin bu şekilde ortaya çıkarılması sistemin sakıncalarını bertaraf etmiyor. Sistemin sakıncaları olduğu gibi devam ediyor yani katalog suçlar bakımından sistemin sakıncaları devam ediyor. Her iki sistemde de aynı sakıncaları görüyorsunuz şimdi, her iki sistemde de katalog suçları görüyorsunuz, her iki sistemde de gizlilik kararlarıyla ilgili problemleri görüyorsunuz.

Bunun yanında birtakım belirsizlikler var. Bugün dağıtılan tasarıda ve kanun gerekçesinde 250, 251 ve 252'nci maddelerin yürürlükten kaldırılacağından söz ediliyor. Baktığınız zaman metinlere, böyle bir şey yok. 250, 251 ve 252'nci maddelerden metinlerde bahis yok. Kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı bunlar? Kaldırılıyorsa, o zaman bunu açıkça söylemek lazım. Kaldırılmıyorsa, gerekçede niye söyleniyor? Bu da böyle bir soru işareti.

Tabii, bir de şöyle bir sakınca ortaya çıkıyor yani iki ayrı sistem tıpatıp birbirinin üstüne oturmuyor. İki ayrı sistemde farklı yürütmeler, farklı farklı uygulamalar ortaya çıkacak yani baktığınız zaman, işte, bu 74'üncü maddenin?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RIZA TÜRMEN (Devamla) - ? 4'üncü fıkrasının 3/a bendinde farklı farklı uygulamalar ortaya çıkıyor.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

RIZA TÜRMEN (Devamla) - Yani mevcut özel yetkili mahkemelerde usule uygun yapılan şeyler?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, bir dakika versene. Özcan Bey'e verdiniz, Beyefendiye de versenize.

BAŞKAN - Veririz efendim, veririz.

RIZA TÜRMEN (Devamla) - Yani böyle bir ikili farklı sistem ortaya çıkıyor.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) - Sayın Başkan, niye ek süre vermiyorsunuz, sesi açmıyorsunuz?

BAŞKAN - Verelim efendim, buyurun.

RIZA TÜRMEN (Devamla) - İletişimin dinlenmesi örneğin ya da gizli soruşturmalar ya da teknik araçlarla izleme ve görüntü kaydı, sadece ve sadece örgütlü olmayan suçlar için geçerli olacaktır ama örgütlü olan suçlar için geçerli olmayacak yeni kurulan mahkeme. Eski sistemde, mevcut özel yetkili mahkemelerde ise bunlar da diğer suçlar için geçerli olacaktır. Böylelikle yani her iki sistemin bütün sakıncaları muhafaza edilmektedir, iki sistemde de hem de iki sistem birbirinin tam da paraleli değildir, farklı uygulamalar ortaya çıkacaktır. Tabii ki bunun yaratacağı yargı bağımsızlığı bakımından, adil yargılama bakımından ve özel yetkili mahkemelerin insan haklarının güvencesi olmaktan çok insan haklarının ihlalcisi olması bakımından bu sorunlar bundan sonra da devam edecektir bu kanunla.

Çok teşekkür ederim.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.