Konu:Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:129
Tarih:01/07/2012


YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - 74'üncü maddeye ilişkin olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önergesi İç Tüzük hükümleri uyarınca görüşülemez efendim.

Birincisi: Bu madde, bu önergenin içerdiği madde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250, 251 ve 252'nci maddelerini Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesine, bir maddesine taşımaktan ibarettir. Madde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250, 252'nci maddeleriyle ilgilidir yani bu önergenin içeriği olan maddeler Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250, 252'nci maddeleriyle ilgilidir. Oysa Komisyondan geçen metin doğrudan doğruya Terörle Mücadele Kanunu'yla ilgilidir.

Hepinizin bildiği gibi, özel yetkili mahkemeler, 1961 Anayasası'na 1973 yılında yapılan değişikliklerle "Devlet Güvenlik Mahkemesi" adı altında girmiştir, üç yıllık bir uygulamanın sonunda 1976 yılında kaldırılmıştır, daha sonra 1983 yılında tekrar yürürlüğe konulmuştur ve 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin ikinci Hükûmeti döneminde bir yasa değişikliğiyle, isim değişikliğiyle "özel yetkili mahkemeler" adı altında tekrar kurulmuştur. Bu mahkemenin özü Devlet Güvenlik Mahkemesi olmasıdır, tek farkı içerisinde bir askerî hâkimin olmamasıdır. Şu an yapılan da esasen Devlet Güvenlik Mahkemesi anlayışının devam ettirilmesidir, başka bir şey değildir. Sadece bir makyaj yapılıyor, bir yerden bir yere taşınıyor bu madde.

Dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250 ve 252'nci maddelerinde bir düzenleme içeren bu madde, Terörle Mücadele Kanunu'yla ilgili olan bir madde içerisinde görüşülemez; birincisi bu.

İkincisi: İç Tüzük'ün 87'nci maddesine göre, değişiklik önergeleri gerekçeler dâhil 500 kelimeyi geçemez. Bu önerge 808 kelime, bağlaçları düşerseniz yine 500'ü geçiyor; İç Tüzük'ün 87'nci maddesine de aykırıdır, görüşülmesi mümkün değildir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim, fikrinizi söylediniz.