Konu:SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dönem sonunda bir AKP markası hâline gelen torba yasaları bitirdik, yamalı bohça tasarıyı görüşüyoruz. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, tasarı "www.hepsiburada.com" gibi birbiriyle ilgisiz birçok düzenlemeyi bir araya getiriyor. Al yasayı koy torbaya, koy bohçaya, salla salla vur sağlığa, vur yargıya, vur vatandaşa. Tartışılmayan, ortak akılla geliştirilmeyen çalışmalar aradan bir yıl dahi geçmeden tekrar Genel Kurula gelmekte, bu durum her konuda örnek olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin verimliliğini ve saygınlığını tartışılır hâle getirmektedir. Alelusul gündeme gelen yasalar, yönetmelik ve genelgeyle yamanmaktadır.

Sayın milletvekilleri, "sağlıkta dönüşüm" adı altında gelen tüm düzenlemeler sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden ibarettir. Bu dönüşüm düzenlemeleriyle hastaneler özel işletmeye dönüştürülmekte, hastalar müşteri gibi görülmekte, sağlık çalışanları değersizleştirilmektedir. Hizmet pazarlamaya dönüşmüş, tıp mesleği eski itibarını kaybetmiştir. Özellerin dışındaki hastanelerde yeterli yatak, yoğun bakım ünitesi, ekipman, donanım, doktor ve sağlık personeli yoktur. Hemen hemen hepimiz hastaların aramasıyla randevu ve ameliyat günleri için aracılık yapmaktayız.

Öte yandan, bu politikalar sağlık çalışanlarının sorunlarının hiçbirine çözüm getirmemektedir. Görüşmekte olduğumuz tasarıda da şimdi sayacağım şu sorunların hiçbirine çözüm getirilmemiştir: Ebe ve hemşirelerin ücret yetersizliği, döner sermaye ödemelerindeki düzensizlik, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılmaması, görev tanımlarının olmaması, risk fazlalığı, mobbing ve şiddet, meslekte uzmanlaşma, istediği branşta çalışamama gibi sorunlar yine göz ardı edilmiştir.

Değerli milletvekilleri, tasarının 1'inci maddesi sezaryenle ilgili bir düzenleme gibi görünmekle birlikte asıl hedef kadındır. İnsan odaklı bir yaşam kisvesi altında kadının yaşam biçimidir.

Tasarının bir başka düzenlemesiyle halk sağlığı müdürlükleri, idari halk sağlığı müdür yardımcılıkları kadroları tahsis edilmektedir. Ancak toplum sağlığı merkezlerine il halk sağlığı müdürlüklerine yapılan atamalarda dört yıllık eğitim gören halk sağlığı uzmanları göz ardı edilmektedir. Örneğin Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bir biyokimya uzmanı atanmıştır. Bu arkadaşın yöneticilik yeteneği ve vasfı nasıl ölçümlenmiştir?

Değerli milletvekilleri, sağlık üzerine görüşmeler yaparken en sık rastlanan kanser türü olan meme kanserine özel bir parantez açmak istiyorum. Maliyet etkinliği ve yaşam şansını artırabilmek açısından hastalığın yayılma hızı, görülme sıklığı ve farkındalığının nedenlerinin araştırılması, veri oluşturulması çok önemlidir. Ne yazık ki ülkemizde, ülkemize özgü herhangi bir istatistiki veri bulunmamaktadır. Kurucularından biri olduğum MEMEDER, ülkemizde ilk defa on yıl süreyle toplumsal tabanlı izlemeye dayalı bir kayıt tarama programını Bahçeşehir'de hayata geçirmiştir ve ulusal ve uluslararası alanlarda ödüller almıştır. Bu çalışmaları ülke geneline yayma azmi içinde çeşitli illerde bilinçlendirme ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir.

Dileğim, Hükûmetin de koruyucu sağlık hizmeti kapsamında bu nevi çalışmaları desteklemesidir.

Öte yandan, ileri evredeki meme kanserli sigortalıların malulen emekli olabilmelerinin önü açılmalıdır. Malulen emeklilikle ilgili vermiş olduğum kanun teklifim hâlâ komisyonlarda görüşülmeyi beklemektedir. Konuyla ilgili aldığım imzalı dilekçeleri Sayın Bakana vermek istiyorum. İnsan sağlığı konusunda duyarlılığınıza inanarak iyi kandiller, iyi tatiller diliyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.