Konu:GÖRÜŞMELERİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEMEDİĞİNE VE SONLANDIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


GÖRÜŞMELERİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEMEDİĞİNE VE SONLANDIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sabaha doğru görüşmeler bu kadar uzarsa bunun çok doğal sonucu bu olacaktır. Yanlış olan, bu torba yasanın görüşülme usulüdür. Komisyona 44 madde olarak gelen tasarı, Komisyondan?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - 34 madde?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Komisyona 34 madde olarak gelen tasarı buraya 59 madde olarak indi, buradan da 100'üncü maddeye doğru gidiyoruz şimdi ve gecenin geç saatlerine, sabaha kadar süren oturumlarda bu görüşmeleri yapıyoruz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ve muhalefet önerge vermekle suçlanıyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunlar bir formalite görüşmelere dönüşmüş durumda. Muhalefetin eleştirilerine iktidar kulak vermiyor.

Bir kez daha söylüyorum, kabul edilen 39'uncu maddede eğer iktidar partisi bir düzeltme yapmış olsaydı, bu görüşmeler gayet sağlıklı, sıhhatli yürürdü, medeni bir şekilde bunları tartışırdık. Şimdi, siz, iktidar partisi grubu, tek tek milletvekillerini tenzih ederim ama sonuçta Hükûmet, grup başkan vekilleri bir iş birliği içerisinde bu maddeleri buradan geçiriyor. 39'uncu madde yanlış, kesinlikle yanlış.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - 41'inci madde yanlış değil mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Birçok yanlış madde var ama en vahimi 39'uncu maddedir. Birçok madde daha var yani diğerleri doğrudur demiyorum ama Sayıştay maddesi olağanüstü ölçüde yanlış bir madde. Tekrar buraya dönüp bir değerlendirme yapmak istemiyorum.

Şimdi, formalite görüşmeler. Evet, doğru, Sayın Mahir Ünal'ın söylediği gibi üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanacak, maddelere geçilmeden buradan ayrılacaktık ama artık muhalefetin hiçbir önerisi, hiçbir önergesi kabul görmediği için bu görüşmelerin formalite bir görüşmeye dönüşmüş olması nedeniyle tüm muhalefet milletvekillerinde bir tepki ortaya çıkıyor, sorun buradan kaynaklanıyor.

O nedenle şöyle yapalım yani bu görüşmeyi bir konuşmacı arkadaşımız daha var.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - İki.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İki konuşmacımız mı var? Burada sonlandırabiliriz de yarın buna da vakitli bir şekilde devam edebiliriz ama iktidar partisi grubu da muhalefetin eleştirilerini, önerilerini dikkate alsın. Elbette her öneri dikkate alınacak, ona göre maddeler değiştirilecek değil. Tabii ki iktidarın, Hükûmetin farklı görüşleri olabilir, farklı düşünebiliriz ama "Biz böyle istiyoruz, bu böyle geçecek." demeyin arkadaşlar.

Bakın, 39'uncu maddeye girmeyeceğim dedim ama bir iki cümleyle oraya bir daha girmek istiyorum. Parlamento vergi koyar, halk adına bu vergiyi koyar. Toplanan vergilerle hükûmete bütçe yetkisi verilir, "Bu kadarlık bütçeyi sen harcayacaksı." denilir. "Bu vergileri sana veriyorum, harcamalarını da belirledim. Bakanlıklar itibarıyla bunları planladım, şu harcamayı yapacaksın." Parlamento millet adına Sayıştaya yetki vermiştir: "Hükûmetin harcamalarını denetleyeceksin." Kural budur, bütün demokrasilerde kural budur; halk adına, parlamento adına Sayıştay hükûmetin harcamalarını denetler.

Şimdi kabul edilen düzenlemeyle Hükûmet diyor ki: "Ben Parlamentonun bu denetimini o kadar istemiyorum. Ben bir genelge yayınladım X bakanlığı olarak, bu genelgeye göre harcamalarımı yaptım, sen beni denetleme." Hayır, sen yürütme organısın, Hükûmetsin, burası millet adına o denetimi yapıyor.

Bu kadar vahim bir madde buradan geçti, kimse bunun bana doğruluğunu söyleyemez. Anayasa Mahkemesinden döneceğine de inanıyorum ama Türkiye süre kaybetmiş olacak, Türkiye demokratik kültürden çok fedakârlık yapmış olacak, uluslararası standartların gerisine düşmüş olacağız. Sayıştay Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri var, en son kabul edilen 6085 sayılı Kanun'la da uluslararası standartlara ulaşma yönünde ciddi bir adım attık, şimdi onun gerisine düştük.

"Biz ne dersek burada geçecek, kabul edilecek." Doğru değil. Yine istediğinizi belki yapacaksınız ama bari yarına bırakalım da sağlıklı bir görüşme olsun.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.