Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 302 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 39'uncu maddesi üzerine konuşacağım, kötü bir kanunun çok daha kötü bir maddesi üzerine konuşacağım değerli arkadaşlar.

Biraz evvel ben Sayın Bakana dedim "Sayın Bakan, alamadığımız doğal gaza yaklaşık 3 milyar dolar para ödedik mi?" diye.

Biraz önce Sayın Bakana yine sordum "Azerbaycan'la yaptığınız anlaşmayı değiştirerek bu ülkeye 1,4 milyar dolar, sadece iki yıl için, fiyat farkı ödettiniz mi?" diye.

Sayın Bakan, bunların olmadığını, biraz utana sıkıla, teknik terimlerin arkasına saklayarak söyledi değerli arkadaşlar.

Şimdi, tekrar huzurlarınızda Sayın Bakana soruyorum: Sayın Bakan, yönettiğiniz kurumlardan bir tanesinde 18 trilyon liralık bir alım ihalesiz yapıldı mı yapılmadı mı?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Sanki yeni bir şey bulmuş gibi söylüyorsun.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - 18 trilyon liralık bir alım, değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın yönettiği bir kurumda ihalesiz olarak yapıldı mı yapılmadı mı? Grubunuzun önünde soruyorum.

Ben Sayın Bakana başka bir soru daha soruyorum: Afşin-Elbistan'da 11 tane işçinin maden altında, göçük altında kaldığı sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin düzenlediği raporda göçükten hemen önce sismik hareketler olduğu, buraya inilmemesi gerekirken işçilerin buraya indiğine yönelik bir rapor var mı yok mu? Maden Teknik Arama Enstitüsü "Burada 9 dereceyle çalışılması gerekir, eğimin 9 derece olması gerekir." derken 15 derece olduğuna yönelik bir rapor var mı, yok mu? Maden Tetkik Arama Enstitüsü "Burada 9 dereceyle çalışılması gerekir, eğimin 9 derece olması gerekir." derken 15 derece olduğuna yönelik bir rapor var mı, yok mu? Değerli arkadaşlar, bunların hepsi var. Peki, ben bunları nereden biliyorum? İşte ben bunları biraz sonra yok edeceğiniz Sayıştay raporlarından biliyorum değerli arkadaşlar. İşte bu Sayıştay raporları bunu bana söylüyor. Sayıştay hepimizin adına denetim yapması gereken bir kurum. Getirdiğiniz maddede, Sayıştayda namuslu bir denetçi bu tip bir olayı tespit ettiğinde siz ona diyorsunuz ki: "Mali nitelikli bir olay olmadığı için bu 11 tane canın hesabını Meclisin sormasına engel ol." Çünkü burada ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki: "Gider malları ve bunların sadece mali nitelikteki işlemlerine göre denetim yapılacak." Değerli arkadaşlar, biraz sonra bu maddeyi oylayacaksınız.

Mesela burada diyor ki: "Yapılan denetimler sonucunda, ilgili kanunlar -sayıyor sayıyor- yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşlere aykırı denetim raporu düzenlenemez."

Şimdi Sayın Bakana -Sayın Bakan burada olduğu için söylüyorum, herhangi bir bakanınız için de söyleyebilirim, çünkü siz kurumsal olarak yolsuzlukların içerisindesiniz- tekrar soruyorum: Sayın Bakan, sizin yönettiğiniz bir kurumda, kanunda olmamasına rağmen, yönergeyle ihalesiz alıma izin verilmiş midir? Sizin Bakanlığınızda, devlet tarafından işletilmesi gereken asfaltit madenleri ihalesiz olarak bir şirkete verilmiş midir? Evet, bunların hepsi olmuştur ve biz bunların olduğunu Sayıştay raporlarından biliyoruz değerli arkadaşlar.

Şimdi getirdiğiniz raporda? Bu ülke dünyada yalnız değil arkadaşlar. Ben Sayın Bakanınızdan farklı olarak üç ülkede denetim görevi yaptım, Türkiye Hükûmeti ile birlikte üç tane uluslararası kuruluşun denetçiliğini yaptım. Değerli arkadaşlar, bu bütün ülkelerin üzerinde anlaştığı standartlara biz "uluslararası denetim standartları" diyoruz. Uluslararası denetim standartlarına uygun olarak Sayıştayımızın hazırladığı 370 sayfalık bir denetim rehberi var, 370 sayfa. Bu 370 sayfa denetimi çıkarırken de? Siz kanunu çıkardığınızda şunu demişsiniz zaten: "Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz. İdarenin takdir yetkisini sınırlandıracak ve ortadan kaldıracak kararlar alınamaz." demişsiniz ve altında uluslararası standartları saymışsınız. Aslında bu da uluslararası standartlara uygun değil, çünkü zaten denetçinin böyle bir şey yapmaması beklenir, tıpkı vatanını seven milletvekillerinin bu yasayı çıkarmamasının bekleneceği gibi. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Ama siz bunu yasaya koymuşsunuz ama yasa da bununla yetinmemiş değerli milletvekilleri. Yasa diyor ki: Siz gidin, idareleri övün yani Sayın Bakanın yönettiği kurumlar gibi bu idarelerde gidin hukuka uygunlukları bulun ve yazın. Düşünün ki ben bir müfettiş muaviniyim, daha gencim, beni bir kuruma götürdüler ve ben bunları bulamadım, ben bunların hukuka uygun olduğunu yazdım ve bir yıl sonra kıdemli bir üstadım geldi, yeni bilgi ve belgeler buldu ve bir buldu ki tüyü bitmemiş yetimlerin, şu şehit olan yurttaşlarımız, kardeşlerimiz var ya onların süt parasının çalındığını tespit etti. Madde ne diyor biliyor musunuz? "Bir daha bu konuda rapor yazamazsınız, bir daha bu konuyu gündeme getiremezsiniz." diyor ama sizin partinizin zihniyeti bunu niye yapıyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Şunu yapıyorsunuz: Neler yaptığınızı biliyorsunuz ve "Biz iktidardan gidersek ve yeni bir parti gelirse bunlara asla şey yapılmasın." diyorsunuz.

Başbakanın sözüyle bitiriyorum konuşmamı: "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Başbakanın sözü değil o, Hazreti Ali'nin sözü.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu yasa haksızlıktır. Ben burada melekler görüyorum, burada melekler görüyorum bu yasaya "hayır" diyecek. Ben burada da melekler görüyorum, inşallah haksızlığın karşısında susmazsınız.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdoğdu.