Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; geçici 1'inci madde, askerî okullarda ya da polis okullarında ya da devlet hesabına diğer okullarda okuyup da mecburi hizmetini bitirmeden vefat eden kişilerin borçlarının ortadan kalkmasını düzenliyor. Biz bu maddeye destek veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bunu destekliyoruz.

Ancak, değerli arkadaşlar, bu torba yasanın sahibi kim, Hükûmet adına hangi bakan bilemiyorum ama, 9 Mayısta, yani yaklaşık iki ay önce     -daha iki ay bile olmadı- burada, 201 sıra sayılı bir tasarı görüşüldü, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'la ilgili tasarı. Orada, Komisyonda tartıştık -Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlar da burada- Hükûmeti temsilen Komisyonda bulunan Sayın Bekir Bozdağ da bizim ve diğer muhalefet partilerinin teklifini uygun gördü, Genel Kurulda bir madde çıkarıldı. Bu madde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 180'inci maddesinde düzenlenen, seçim suçlarından dolayı dava açma süresi olan iki yılı altı aya düşürüyordu, bunu çıkarmıştık, daha iki ay önce. Şimdi torba kanunla yeniden getirmişsiniz, 4'üncü madde olarak bunu koymuşsunuz.

Değerli arkadaşlar, gerçekten anlamış değilim, yani iki ay önce ne oldu? Sizin Grup Başkan Vekiliniz Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı, milletvekilleriniz Mehmet Doğan Kubat, Ali Ercoşkun, Nurdan Şanlı, Tülay Kaynarca bir önerge verdi burada ve o madde çıkarıldı. Şimdi ne oldu da tekrar getirdiniz anlamış değilim.

Değerli arkadaşlar, ne getirdiniz biliyor musunuz? Sandıkları tahrip eden, sahte oy kullanan, seçmen kütüklerini yırtan, bozan, dağıtan kişilerin hakkında altı ayda dava açılamazsa af getirdiniz. Yani kimi, özel bir saikle mi, birilerine söz mü verildi, birileri mi kızdı size, iki ay dolmadan tekrar bu değişikliği getirip koydunuz buraya ve buradan geçti, gerçekten anlamış değilim.

Değerli arkadaşlar, 298 sayılı Kanun'un 142'nci maddesinde düzenlenen sahte seçmen kütüğü düzenleyenleri affediyorsunuz, 144'üncü maddesinde düzenlenen mükerrer kaydı affediyorsunuz; 147'nci maddesinde düzenlenen seçmen kütüğünü asmamak veya vaktinden önce indirmek suçunu affediyorsunuz; 148'inci maddesinde düzenlenen sahte seçmen kütüğü düzenlemek veya bozmak, çalmak, yok etmek suçunu -yani üç yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası düzenliyor- affediyorsunuz; oy kullanmaya engel olmayı affediyorsunuz; haksız oy teminini affediyorsunuz; seçmen olmayanların oy vermesi suçunu affediyorsunuz; oy sandığını çalmak, tahrip etmek, açmak, bozmak yani beş yıla kadar hapis cezası gerektiren suçu affediyorsunuz, gerçekten anlamış değilim.

İki ay önce gayet mantıklı olarak, Hükûmet adına Bekir Bozdağ da katılmıştı ve bunu çıkarmıştık. Şimdi, tekrar 4'üncü madde olarak bunu getirdiniz. Ben bu kanun çıktıktan sonra Adalet Bakanlığından bu yasadan, bu maddeden kimler faydalandı, tek tek soracağım ve o kişilerin kim olduğunu, o kişilerin partinizle de irtibatlı olup olmadığını da açığa çıkaracağım ve buradan da açıklayacağım, kamuoyuna da duyuracağım.

Çok yanlış bir iş yapıyorsunuz yani Adalet ve Anayasa komisyonlarından geçmesi gereken bu madde, İç Tüzük'e aykırı olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan geçiyor, buraya geliyor. Sizler de eminim ki ne olduğunu bilmeden -kabul edenler, etmeyenler- el kaldırarak bunu kabul ettiniz. Yanlış yaptınız değerli arkadaşlar. Birçok komplike, birçok organize suç şebekesini, bu suçları işleyenleri affediyorsunuz. Bunu da tarihe not olarak düşüyorum.

Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özgündüz.