Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, bu madde oylanacak ancak maddenin çok sorunlu olduğunu, yazımında problemler olduğunu, bu şekliyle yasalaşması hâlinde çok önemli sakıncalar yaratacağını ifade etmek istiyorum. Şöyle ki: 57'nci maddede yer alan (3) numaralı bentte "Medya hizmet sağlayıcıları, her takvim ayı içerisinde elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, ilgili dönemde gelir elde etmemiş olsalar dahi beyanname ile beyan ederler." şeklinde bir hüküm var yani "ilgili dönemde gelir elde etmemiş olsa dahi beyan edecek" diyor yani elde ettiği gelir?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Beyanname verecek ama?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ama öyle yazılmamış. Niyet farklı ama yazım o niyeti karşılamıyor. Bir mükellefin beyanname verme yükümlülüğü tarif edilirken "Elde ettiği geliri ilgili dönemde gelir elde etmemiş olsa dahi beyan eder." şeklinde bir cümle olamaz Türkçede.

İkinci olarak söyleyeceğim şudur: Maddede yer alan (5) numaralı fıkrada şöyle bir cümle var: "Üst Kurul tarafından üçüncü fıkra uyarınca verilmesi gereken beyannameyi süresi geçtiği hâlde vermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında?" Süresi içinde verilmesi gereken beyannameyi süresi geçtiği hâlde vermeyenler hakkında yapılacak işlem düzenleniyor. Yazılması gereken şudur: "Beyannameyi süresi içinde vermeyenler hakkında şu işlemler yapılır." veya "Beyanname verme süresi geçtikten  sonra verenler hakkında şu işlem yapılır." denilmesi gerekirken amatörce bile diyemeyeceğim bir yazım var burada.

Yine maddede yer alan (4) numaralı fıkrada: Zor durumda bulunmaları sebebiyle bilgi verme ve ibraz ödevlerini süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara ek süre verilebileceği düzenlenmektedir. "Zor durum"un ne olduğu tarif edilmemiştir. Bu da önemli bir eksikliktir ya da "Zor durum Vergi Usul Kanunu'na göre tayin edilir." şeklinde bir hüküm konulabilirdi. Bu da yazılmamıştır. Çok sorunlu,. amatörce yazılmış olan bir madde. Ben, bu maddenin oylanmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse madde üzerinde bir teknik çalışma yapılabilir, düzeltilebilir ama böyle oylanırsa çoğunluk iradesine bakılarak, yanlış bir kanunu yasalaştırmış oluruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.