Konu:Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Değerli Komisyon Başkanının bu açıklamasına karşılık olarak, kürsüdeki son cümlelerim yeteri kadar dinlenmedi sanıyorum. Ben, Sayın Komisyon Başbakanının yaptığı bu açıklamanın muhtemelen o sıralardan yapılacağını tahmin ettiğim için peşinen bu cevabı burada vermiştim, ikisi arasındaki farkı ifade etmiştim, dikkatlerden kaçtı sanıyorum, bir kez daha ifade ediyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen personel ile tabi oldukları personel kanunlarına göre memuriyetten ihraç edilen personel arasında bir temel fark var; Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen personel Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla ihraç edilmişti, Yüksek Askerî Şûra kararlarına karşı da yargı yolu kapalıydı, o nedenle onlara bir imkân tanındı. Bu imkânın tanınmasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdik, kanun teklifleri verdik. Hâlâ o imkânın eksik olan tarafları olduğu düşüncesiyle başka kanun tekliflerimiz de vardır ve bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında bekliyor.

Tabi oldukları personel kanunlarına göre yani 657 sayılı Personel Kanunu ile Üniversite Personel Kanunu'na göre memuriyetten ihraç edilmiş personelin ise ihraç kararlarına karşı yargı yolu açıktı, kapalı değildi. Varsayalım ki -büyük bir kısmının öyle olduğunu düşünüyorum- memuriyetten ihraç edilen personel ihraç kararına karşı yargıya gitti ve kaybetti yani yargı da kamunun ihraç kararını tescil etti. Bu personele daha önce bir borçlanma imkânı getirdiniz, silahlı kuvvetlerden ihraç edilenlere geçmişte böyle imkân da getirmemiştiniz. Şimdi, siz diyorsunuz ki bu personele: "Efendim, o borçlanma imkânından yararlanıp da parasını ödemiş olanlara artık geçmiş olsun, onlar bir bardak su içsin üstüne. Ödemeyenlere biz devlet bütçesinden bu imkânı sağlayacağız. Onlar bizim adamlarımız, biz onlara bu ödemeyi yapacağız."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunun anlamı budur.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.