Konu:Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.

Sayın milletvekilleri, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi yüce bir kurumdur. Bu yüce kurumun, hak, adalet, insanlık, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle ve dürüstlükle karar alması, bu yolda işlem tesis etmesi lazım. Şimdi, bir memleketin kaderini tayin eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin konulara her yönüyle hâkim olması lazım. O memlekette, en ufak bir haksızlığın önünü kesecek yasal düzenlemeler yapması lazım. O memlekette, icranın en dürüst şekilde görev yapmasını sağlayacak düzenlemeler yapması lazım. O memlekette, binde 1 de olsa, hani binde 1 de olsa, kötü bir, bakanlık makamına gelen kişilerin suistimalleri önleyecek düzenlemeler yapması lazım. Yani öyle bir düzenlemeler yapacağız ki, karşımızdaki insanlar kendi keyiflerine göre değil? Getirdiğimiz kuralların, öyle açık, net, uygulamada şüpheye meydan vermeyecek derecede çok açık ve şeffaf olması lazım.

Şimdi, tam Meclis tatile girerken bir torba kanunu getirilmiş, burada bir önerge getiriliyor, diyor ki: "Ben, ihaleyi açık yapmayacağım, kendi dostlarıma davetiyeyle? Trilyonluk, hatta katrilyonluk ihalelere müteahhitleri davet edeceğim ama olabilir ki birtakım birtakım insanlar gelecek, benim bu kendi dostlarıma böyle özel davetiyeyle davet ederek ihale verdiğim kişilerin, verdiğim ihalenin, devletin mallarını ne kadar talan ettiğinin farkına varacak, ne kadar o ihale verdiğim kişiyle benim menfaatlerimin olduğunu tespit edecek bilgileri elde etmesin. Ben onlara bu bilgileri vermeyeyim. Dolayısıyla çok rahat yolsuzluk yapayım, talan yapayım." Ondan sonra? Ve bunu size onaylatmak istiyor yani "Parmaklarınızı kaldırın." diyor. Yani "İhale özel pazarlıkla yapılacak, birtakım, üç beş tane ahbabımı davet edeceğim, başkaları bu ihale hakkında bilgi sahibi olmasın. Ey AKP'li milletvekilleri, siz de bize destek verin ama yani." diyor.

Şimdi, arkadaşlar, bakın, bu bana karşı değil, bu size karşı bir saygısızlık. Şimdi, arkadaşlar, bugün TOKİ'de 45 katrilyonluk ihaleler? Yani bugüne kadar yapılan ihaleler var. Bu ihaleleri incelediğiniz zaman -ben KİT Komisyonundayım- birçok ihale -inanınız, bakın- afet olmadığı hâlde, afet kapsamına girilmek suretiyle, özel pazarlık suretiyle yapılmış. Mesela, bir şehirde, şehir içinde yapılan bir TOKİ ihalesi 60 bin liraya ihale edildiği hâlde, bir köyde yapılan ihale 195 bin liraya veriliyor yani 195 milyar liraya veriliyor.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu memleket hepimizin. Üç beş kişi para kazanacak diye biz niye haktan ayrılalım, biz niye hukuktan ayrılalım, biz niye memleketimize ihanet edelim? Arkadaşlar, bu memlekette hakikaten çok muhtaç, zor durumda olan insanlar var, ekmeğe muhtaç insanlar var. Bugün milyonlarca üniversite mezunu iş bulamıyor. Neden bulamıyor biliyor musunuz? Üretime dayalı bir yatırım yok.

Şimdi, buraya getirmiş Hükûmet, diyor ki: "Ben özel dostlarımı çağıracağım, bu ihaleyi onlara vereceğim, bu ihalenin şartlarını da başkaları öğrenmesin." Sizin vicdanınız kabul ediyorsa buna kabul verebilirsiniz. Ama kabul verdiğiniz zaman Kamer Genç'e çok büyük bir koz vermiş olursunuz. Her yerde çıkacağım, bu yaptığım konuşmayı yapacağım, diyeceğim ki: "Ey vatandaşlar, bak, ben çıktım, bunların vicdanlarına hitap ettim. Dedim ki: Ey AKP'liler, vicdanlarınıza hitap ediyorum. Bu memleketi talan edenlere, soygun edenlere, hırsızlık yapanlara meydan vermeyin." Ama siz verirseniz o zaman derim ki: "Arkadaşlar, ben söylenmesi gereken şeyi söyledim. Bunların vicdanlarına hitap ettim ama buna rağmen önergeye kabul verdiler."

Yahu, bunun şimdi zamanı mı arkadaşlar? Her şey açık olsun, şeffaf olsun, ihaleler gerçek bedelleri üzerinde yapılsın. İhale edilen kişilerin gerçek ihale şartlarına uyması lazım. Ondan sonra, hizmete uygunluk yapması lazım. O bakımdan, bu önergeyi reddetmeniz lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ(Devamla) - Ben size söylüyorum. Benim için bir şey yok, benim vicdanım rahat. Ben bunu dile getirmek istedim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.