Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:126
Tarih:28/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 302 sıra sayılı torba kanunu? Torba kanunun yanına, Hükûmetimiz uykuda imiş, bir de birdenbire uykudan uyanmış,"Ya, şuraya bir madde ilave edelim." demiş! Ya, bu kadar gayriciddi bir Hükûmet olur mu arkadaşlar? Yani bir kanun çıkarmak ciddiyet ister, önceden bunun incelenmesi lazım, tartışılması lazım. Kanunun tümü görüyorsunuz Komisyona 39 madde olarak geliyor, 59 madde, 3 geçici madde çıkıyor. Yani bu ne demektir? 1 öküz getiriyorsunuz komisyona sokuyorsunuz, 10 tane öküz çıkıyor arkasından! Böyle bir şey olmaz ki. Bu öküzvari bir davranış biçimi olmuş! Şimdi, aslında bu maddenin burada verilmemesi lazım, 25'inci maddede verilmesi lazım, çünkü 4706 sayılı Kanun'un bitimi orada. Neyse o da önemli değil.

Arkadaşlar, şimdi, aslında AKP İktidarı zamanında tarım öldürüldü. İhaleyle inek getirip vatandaşlara satıyorlar. Yani piyasadaki ineğin fiyatı 3.500 - 4.000 lirayken yandaşları müteahhitlere 6 bin liraya, 7 bin liraya ihaleyi veriyorlar. Vatandaş 6-7 bin lira üzerinde Ziraat Bankasından krediyi çekiyor fakat sonradan, yani oralarda vatandaşların bize bildirdiğine göre, ineğin fiyatı bin liraya düşüyor. Yani, hep emeğiyle tarımda geçinen insanlara kazık atılıyor.

Şimdi, tabii, bu Hükûmetin bir derdi, bir hedefi var: Kendi yandaşlarını zengin etmek, devletin kaynaklarını onlara peşkeş çektirmek. Bu kanunun 24 ve 25'inci maddelerinde de ayrı bir şey getirmiş. Daha önce hazine arazileri kendilerine tahsis edilen bazı kişiler bunların üzerinde birtakım inşaatlar yapmışlardır. Efendim, şimdi tutuyorlar, bu inşaatların şu kadarını yapmışsa yüzde 5'ini getirip ödediği takdirde -maddelerde var bunlar- verdiği takdirde, onun üzerindeki kayıtları, yani irtifak hakkı ve ipoteği terkin ediyor. Yani, tabii, böyle ciddi bir hükûmet olmayınca her aklına esen getiriyor devlet malını kendi yandaşlarına peşkeş çektiriyor. Yani bu 24 ve 25'inci maddeyi getiren insanların da, ben inanıyorum ki, birtakım kendi yandaşlarının böyle hazineden zamanında tahsis edilmiş çok kıymetli mülkleri var, bu mülkler üzerine birtakım yatırımlar yapmış. Şimdi, normal olarak bu mülklerin normal vadesi geçtikten sonra bunların ihaleyle, açık artırmayla satılması gerekirken bu maddelerle ne yapıyor? "Yok, sen yatırım miktarına göre yüzde 3'ünü, yüzde 40'ını veya yüzde 50'sini öde, sana hemen bedava verelim." gibi oluyor. Bu devletin malını bu kadar kendinize ve yandaşlarınıza peşkeş çektirirken acaba sizde vicdan denilen bir duygunun varlığı yok mudur? Yani, vicdanı olan insanlar buna teşebbüs edebilirler mi, bu gibi yollara tevessül edebilirler mi? Tabii, onun takdirini vatandaşa bırakıyorum.

Şimdi, arkadaşlar, aslında burada önce tarım için yapılan arazi tahsisi için hazine arazisi bedava verilince, hazine arazisinin 1 misli kadar yatırım yapınca bu teşvikten yararlanıyordu. Eskiden eğitim yatırımı için 3 misli yatırım yapılması lazım, bunu 1'e getiriyorlar. Bunun nedeni de belli, işte AKP İktidarı zamanında cemaatlerin birtakım eğitim yatırımları var, bunları, hazine arazilerini bunlara peşkeş çektirmek için bunu getiriyorsunuz, yoksa ki bunun dışında bir şeyi de yok.

Bakın, ben, geçen hafta Silivri Cezaevini ziyaret ettim. Oradaki insanların karşı karşıya bulunduğu haksızlıklar o kadar bariz ki. Genelkurmay Başkanıyla görüştüm. Diyor ki: "Bana `Sen silahlı terör örgütünün başısın.' diyorlar. Silahlı terör örgütü kimdir? `Türk Silahlı Kuvvetleri.' diyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde benim emrimdeki bütün kişiler burada tutukludur." Arkasından "Türk Silahlı Kuvvetlerini terörist ilan eden kişiler Türkiye Cumhuriyeti devletini terörist olarak ilan ediyor." diyor. Bir devletin silahlı kuvvetleri gayrimeşru teröristse o devlet de gayrimeşru teröristtir. Bu, sizin iktidarınız zamanında oldu. Evvela gelin şu kanunları bir düzeltelim de? Bakın, orada milletvekili arkadaşlarımız var. Mustafa Balbay yüz doksan altı tane duruşmaya girmiş arkadaşlar, hâlâ arkadaşımızın suçu belli değil. Yahu, normal olarak mahkemelerde en fazla birkaç duruşmada, beş veya on duruşmada artık o duruşmanın karar safhasına gelmesi lazım. Ama diyor ki: "Getiriyorlar, birtakım insanlara aşklarını anlatıyorlar." Bu ne demektir? O insanları çıldırtmak için girişilen bir yoldur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunların bir an önce çözümlenmesi lazım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.