Konu:Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, 60'ıncı maddeye göre bu maddeyle ilgili olarak kısa bir söz talebim var efendim.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kabul edilen maddeyle Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 5'inci maddesi değiştirilmektedir. Organize sanayi bölgeleri Türk sanayisinin gelişmesinde çok özgün bir model olup çok büyük görevler üstlenmiştir ve organize sanayi bölgelerinin gelişmesi için onun önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekir. Bu düşünceden hareketle bir düzenleme yapılıyor belki ama yapılan düzenleme, madde üzerindeki önergede konuşan Sayın Haydar Akar'ın belirttiği gibi, Anayasa'nın 46'ncı maddesine açık bir şekilde aykırıdır. Anayasa'nın 46'ncı maddesi kamulaştırmayı devlet ve kamu tüzel kişilerinin yapabileceğini belirtir. 1961 Anayasası'nın 38'inci maddesinde de aynı hüküm vardır, kamulaştırmayı devlet ve kamu tüzel kişileri yapabilir. Organize sanayi bölgeleri kamu tüzel kişisi değildir, onlara bu kamulaştırma yetkisini vermek Anayasa'nın 46'ncı maddesine çok açık bir aykırılık oluşturmaktadır. Şu anda yürürlükte olan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 5'inci maddesine göre organize sanayi bölgeleri kamu yararı gerekçesiyle adına kamulaştırma yapılabilen veya yaptırılabilen bir özel hukuk tüzel kişisidir. O zamanki kanun koyucu bunu doğru tasarlamış, doğru koymuş, onun adına kamulaştırma yapılabilir. Kim yapacak? Bakanlık veya diğer kamu tüzel kişileri.

Şimdi, yapılan bu düzenleme organize sanayi bölgelerini teşvik etme niyetiyle yapılıyor ama Anayasa'nın bu kadar kafasını gözünü yara yara, ona bu kadar aykırı bir şekilde bir düzenleme yapmak doğru değildir Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, sizlerin dikkatine sunuyorum. Muhtemelen bu görüşümü dikkate almayacaksınız, kabul edeceksiniz, ama yanlış olacak.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - O sonra?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hayır, madde şimdi oylanacak.

Şimdi Sayın Elitaş bir açıklama yapacak, kamu yararını söyleyecek muhtemelen, izninizle ben ona karşı bir açıklama daha yapacağım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.