Konu:Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, sorulara geçtik, bundan sonra da bölümlere geçeceğiz. Ancak bu tasarının, bu teklifin 39'uncu maddesi Anayasa'nın 160'ıncı maddesine çok açık bir şekilde aykırıdır.

Anayasa'nın 160'ıncı maddesi Sayıştayın görev alanını düzenlemiştir. Bu maddeye göre, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının gelir, gider ve malları Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafından denetlenir. Sorumluların hesap ve işlemleri bu çerçevede kesin hükme bağlanır. Teklifin ilgili maddedeki düzenlemesi ise bu maddeyi tamamen altüst edecek niteliktedir. Teklifte yer alan madde, Sayıştayın denetimine tabi olan kamu idarelerinin çıkarmış olduğu birtakım genelge, yönetmelik gibi düzenlemeleri "Sayıştayın uyması gereken düzenlemeler" olarak tarif etmektedir. Yani Sayıştay, Parlamento adına, Türk Milleti adına, onun sahip olduğu bütçe hakkı nedeniyle bir denetim yaparken, yürütme organının genelge, tüzük, yönetmelik, genel yazı, sirküler gibi yazılarını esas almak suretiyle bir denetim yapamaz. Onları veri kabul edip uygulamanın onlara uygunluğu şeklinde bir açıdan eğer Sayıştay denetimini yapacak olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetimi yapan Sayıştayı yürütme organına, ilgili idarelere bağlamış oluruz. Bu nedenle, bu madde buradan çıkarılmadığı sürece teklifin maddelerine geçilerek, bölümlerine geçilerek görüşülmesinin mümkün olmadığını, eğer görüşülürse bunun Anayasa'ya aykırı olacağını ifade ediyorum. Lütfen, bu çerçevede bu maddeyi gözden geçirin efendim.