Konu:TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:124
Tarih:26/06/2012


TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemiz şunu amaçlıyor: Türk Ticaret Kanunu'nun 552'nci maddesine göre yani biraz önce görüşülen veya bu tasarı kapsamında olan 552'nci maddeye göre, izinsiz olarak halktan para toplayan şirketler belirli müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır. Halktan para toplaması izne bağlı olan şirketler Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olan şirketlerdir. SPK'ya tabi olmayan, onun denetimine tabi olmayan hiçbir şirket halktan para toplayamaz; bu yasaktır, 552'nci madde bu yasağı ortaya koymuştur, bu yasağa paralel olarak da bir müeyyide getirilmiştir. Müeyyide, yasağa aykırı, yasak olduğu hâlde halktan para toplayan şirketler, onların yöneticileri altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır. Malumunuz olduğu üzere, üç yıldan daha az hapis cezası müeyyidesi ertelenebilmektedir, hükmün açıklanması geriye bırakılabilmektedir. Bu nedenle, böyle bir ceza caydırıcı olmayabilecektir. Biz, bu cezanın caydırıcı olabilmesi için cezanın alt sınırının altı aydan bir yıla, üst sınırının da iki yıldan üç yıla çıkarılmasını öneriyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünüyoruz, o nedenle Genel Kurulun, başta iktidar partisi olmak üzere, desteğini istiyoruz. Aksi bir kabul, yani izinsiz olarak, daha doğrusu yasak olduğu hâlde halktan para toplayan şirketlerin yöneticilerine yeterli bir müeyyideyi getirmemiş olacağız. Bundan endişe ediyoruz, o nedenle destek istiyoruz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.