Konu:TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:122
Tarih:20/06/2012


TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli üyeler; tabii, Meclis Başkanlığı makamında oturan arkadaşlarımız daha henüz Tüzük'ü öğrenemediler; nasıl, hangi önergenin işleme konulacağını bilmediler. Çünkü?

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika, ben söyleyeyim de siz dinleyin ondan sonra.

BAŞKAN - Söyleyemezsiniz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, önce önergeler geliş sırasına göre, sonra aykırılık sırasına göre?

BAŞKAN - Sayın Genç, önceki okunuş sırası belli, okunuş sırasında bir yanlışlık yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Maddenin tümünün?

BAŞKAN - Kâtip Üye Arkadaşın yanlışlığından kaynaklandı.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen o zaman niye orada oturuyorsun?

BAŞKAN - "Sen" diye hitap etme bir defa!

KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman oturma orada.

BAŞKAN - Meclisin bir adabı var, bir usulü var, terbiyesi var.

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim?

BAŞKAN - Meclisin bir adabı, usulü ve terbiyesi var.

KAMER GENÇ (Devamla) - Adabını öğrenmen lazım.

BAŞKAN - Burada her sayın milletvekili birbirine hitap ederken dikkatli olması lazım.

KAMER GENÇ (Devamla) - Önce önergeler geliş sırasına göre, arkasından da aykırılık sırasına göre işleme konulur.

BAŞKAN - Sizden öğrenecek değiliz bunları!

KAMER GENÇ (Devamla) - Öğrenemiyorsun ki. Öğren bir defa, okumayı öğren ya, okumayı öğren.

BAŞKAN - Şu usul ve adaba bakar mısınız!

KAMER GENÇ (Devamla) - Birinci önerge, maddenin metinden çıkarılmasını isteyen önerge öncelikle oylanır, fıkranın metinden çıkarılmasını isteyen ikinci önerge ondan sonra oylanır.

BAŞKAN - Tutanaklara bakın, önergelerin önceki okunuş şekline.

KAMER GENÇ (Devamla) - Maddeyi değiştirmeyi öngören önerge ondan sonra oylanır. Ben sana doğruyu söylüyorsam niye daha karşı çıkıyorsun?

BAŞKAN - Sizin doğrunuza ihtiyacımız yok. Biraz önce?

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen daha doğruyu öğrenmedin.

BAŞKAN - Tutanaklara bakın, önergeler daha önce nasıl okunmuş ilk defa.

KAMER GENÇ (Devamla) - Çünkü öğrenmen için daha bir fırın ekmek yemen lazım. Onun için, yani doğruları da bir defa söyle, yani öğren.

Şimdi, değerli milletvekilleri, biraz önce, tabii, burada biz?

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - Sadede gel.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya ben anlamıyorum; doğruyu söylüyoruz karşı çıkıyor arkadaşım, İç Tüzük'ü okumuyor.

BAŞKAN - Sayın Genç, önceki okunuş şekline bakın, tutanakları isteyin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Oraya çıkıyor, oradaki bürokratlar kendisine nasıl iplerini döndürüyorlarsa onlar, o yöne dönüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Meclis Başkanlığı makamında oturan insanlar kişilikli olacak, bilgili olacak, İç Tüzük'ü okuyacak, kendi inisiyatifiyle Meclisi yönetecek ya. Böyle bir şey olur mu yani? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Türkiye güler buna Sayın Genç, Türkiye güler.

KAMER GENÇ (Devamla) - Meclisi yönetmesini bilmeyen insanların orada oturmaya ne hakkı var ya?

BAŞKAN - Türkiye güler Sayın Genç, Türkiye güler buna Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, herkesi Türkiye tanıyor.

BAŞKAN - Sizden alacak hiçbir dersimiz yok bizim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Evvela öğrenmesini öğren, ondan sonra orada otur.

BAŞKAN - Hiçbir dersimiz yok sizden alacak.

TÜLİN ERKAL KARA (Bursa) - Doğru düzgün konuş!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya aklınız ermez sizin ya! Bırakın şimdi, tamam. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Şu usul ve adaba bakın lütfen, şu usul ve adaba bakın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, benim konuşmam geçti arkadaşlar, böyle bir şey olur mu yani ya?

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, temel hak ve özgürlüklerin korunması elbette ki demokrasiye inanan, insan haklarına inanan her insanın istediği, önemli bir konudur. İnsan Hakları Kurumunun kurulması, kamu yöneticiliğinin kurulması, ayrıca idareden, siyasi iktidardan ferdin temel hak ve özgürlüklerine karşı gelen saldırılara karşı bağımsız yargı kurumlarının görev yapması elbette önemli bir konu ama şimdi, Türkiye'de, AKP İktidarıyla beraber bir sistem geldi. Şimdi her şeyin ipi Tayyip'in emrinde, mahkemelerin ipi Tayyip'in emrinde. Kamu yöneticiliği kurumunu kuruyoruz, o yöneticinin ipleri Tayyip'in emrinde; insan haklarını koruma kurulunun ipleri Tayyip'in emrinde. Böyle bir şey olmaz ki! Öyle bir kurum getirmemiz lazım ki hakikaten bağımsız?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Senin ipin kimin elinde?

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim ipim vicdanımın elinde.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Haydi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, sizin vicdanınız? Siz vicdanınızı birilerine teslim etmişsiniz.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Olmayan şeyden bahsediyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Keşke müstakil bir vicdanınız, bağımsız bir vicdanınız olsaydı da bu memleket bu hâle gelmeseydi.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sayenizde geldi, elli yıldır?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugün Sayın Özdemir çıktı, burada konuştu. "Beşir Atalay" dediğiniz arkadaş burada yok şimdi.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - "Sayın Bakan" diyeceksin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne bakanı ya? Ben onları bakan?

 

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - "Sayın Bakan" diyeceksin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hani, bakan nerede yahu? Hani?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Orada.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yüzleri yok buraya gelsinler.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Orada, bak.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hani? Hani? Hani? Yok. Bunların hangi yüzleri? Ben sizin yerinize olsam bunlara "Buraya gelmiyorsanız istifa edin yahu?" Yüzünüz yok Meclisin karşısına gelmeye! Dolayısıyla ondan sonra?

Şimdi, bak, Beşir Atalay Kırıkkale Rektörü idi. Niye görevden alındı biliyor musunuz? İrticanın rektörü olduğu için görevden alındı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ne alakası var!

KAMER GENÇ (Devamla) - Kayıtları var.

Şimdi, bu bizim Bekir -Bekir orada oturuyor ya- geçen gün diyor ki: "Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı laikliğe uymasın." (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Peki, Bekir Bey, sen milletvekili seçildikten sonra gelip burada yemin etmedin mi? "Ben laikliğe saygılıyım, laiklik kurallarına uyacağıma?" Anayasa'ya sadakat göstermeye dair namusun ve şerefin üzerine yemin etmedin mi? Peki bu namus, şeref nereye gitti Bekir Bey? Yahu, şimdi yani belirli? Yani, siz burada bir yemin etmişseniz o yeminin gereğini yerine getireceksiniz.

TÜLİN ERKAL KARA (Bursa) - Düzgün konuşun, düzgün konuşun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, İnsan Hakları Kurulunun kurulmasına biz karşı değiliz de bu kurula bir güvence vermek lazım. Güvence vermedikten sonra?

Şimdi, niye bunları getiriyorsunuz? Yarın Tayyip Erdoğan diktatörlüğünü ilan? Zaten ilan etti. Diyeceksiniz ki: "Efendim, bakın, mahkeme bunun aleyhine karar verdi?"

İHSAN ŞENER (Ordu) - Böyle konuşamazsın!

KAMER GENÇ (Devamla) - "?İnsan Hakları Kurumu bunun lehinde bir karar vermedi, kamu yöneticiliği hakkında bir karar vermedi, demek ki bizim dediğimiz doğru."

Şimdi, bu Beşir Atalay çıkmış, bu kadar memlekette işkence var?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Temel hak ve özgürlüklerin?

Neyse, zaten? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Dolayısıyla böyle bir yönetim olmaz.