Konu:AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:107
Tarih:16/05/2012


AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının bu maddesi yanlıştır; 1983 yılında çıkarılmış olan imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapıların mülkiyet ve imar sorunlarını çözmeyi amaçlayan 2981 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldırmaktadır. Kanun 1983 yılında yürürlüğe girmiş olmakla birlikte hâlen bütün sonuçları alınmış, bu yasa kapsamında hak sahibi olarak tanımlanan ve tapu tahsis belgesi almış olup da mülkiyet sorunu çözümlenmemiş olan çok sayıda vatandaşımız vardır. Buna cevap olarak Sayın Bakan veya iktidar partisi sözcüleri, kanunun yürürlük maddesindeki maddeyi göstermek suretiyle "Biz bu maddeyi yürürlükten kaldırıyoruz ama bunun yürürlüğünü bir yıl sonraya atıyoruz. Dolayısıyla bir yıl içerisinde bu işlemler sonuçlanır." şeklinde bir açıklama yapabilirler. Bu dahi bu maddenin buraya gereksiz yere konulduğunu, yanlış konulduğunu göstermektedir.

2981 sayılı Kanun'a göre, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılmış yapıların imar ve mülkiyet sorunlarını çözmek amacıyla bu yapıların sahipleri zamanında ilgili idareye başvurmuşlar ve hak sahibi olduklarına ilişkin belgeleri de ibraz ettikten sonra tapu tahsis belgelerini almışlardır. Ancak ilgili idarelerin ve belediyelerin zamanında bu işlemleri tamamlayamamış olması nedeniyle, zamanında ıslah, imar planlarının yapılmamış olması ve Millî Emlak tarafından da bu arazilerin mülkiyetinin ilgili belediyeye devredilmemiş olması nedeniyle bu vatandaşlarımız hak ettikleri tapuları alamamışlardır. Hâlen, başta İstanbul olmak üzere, birçok ilimizde tapu tahsis belgesi sahibi olup da tapusunu almayı bekleyen yüzlerce, binlerce vatandaşımız vardır.

Bu kanunla "2981 sayılı Kanun'un artık işlevi kalmamıştır." diyerek onu yürürlükten kaldırmayı düşünmek bu uygulamayı bilmemek demek olur. Büyük bir birikim vardır. Bu vatandaş birikimi hâlen sorunlarının çözülmesini beklemektedir. Bu kanun yani 2981 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmak suretiyle bunların sorunları ortada bırakılmış olmaktadır. O nedenle doğru olan, bu maddeyi burada yürürlükten kaldırmaktır. Yürürlük maddesinde bu maddenin, 2981 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldıran bu maddenin yürürlüğünün, bu kanunun yasalaşmasından sonra yayım tarihinden bir yıl sonraya atılmış olması sonucu değiştirmiyor. Bir yıl son derece kısa bir süredir. Eğer bu önergemizi kabul etmezseniz, yürürlük maddesinde bu maddenin yürürlüğünün dört yıl sonraya atılmasına yönelik bir önergemiz vardır. Ama belki siz de o bir yıllık süreyi gözden geçireceksiniz, değiştireceksiniz; "İki yıl, üç yıl." diyeceksiniz belki, bilemiyorum. Ama hangi süreyi koyarsanız koyun, yürürlük maddesinde bir süre koyuyor iseniz "2981 sayılı Kanun'a daha bir süre ihtiyaç var." demek istiyorsunuz. O zaman doğru olan, bu kanunun yürürlükte bırakılmasıdır. O kanun işlevini tamamladığı zaman kanun koyucu, Hükûmet bir tasarı getirir, Parlamento kabul eder, o kanun yürürlükten kaldırılır.

Bizim önergemiz bu yanlışlığı düzeltmek amacıyla söz konusu maddenin, yani 2981 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldıran bu maddenin tasarıdan çıkarılmasına yöneliktir. Bilginize ve dikkatinize sunuyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.