Konu:Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:119
Tarih:13/06/2012


KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasal bir kurum getiriyoruz. Bu anayasal kurumun amacı, yargı faaliyetleri dışında vatandaşın kamu gücünü kullanan kişilere karşı tarafsız, hiçbir etki altında kalmayan, vicdanı, ruhu, bedeni, siyasi etki dışında kalan, gerçekten sağlıklı bir adalet duygusunun oluşması için vatandaşın kaybolan haklarının iadesi konusunda vatandaşa hizmet etmeyi ön plana çıkaran bir sistemi getiriyoruz.

Biraz önce burada konuşan Değerli Grup Sözümüz Sayın Rıza Bey dedi ki: "Ya, bir anayasa yapıyoruz. Bu anayasayı yaparken şimdi, eğer, hakikaten siz bir anayasanın yaptığı komisyona itibar ediyorsanız, bırakın da yani çok acelesi de yok bu işin. Dolayısıyla yeni bir ombudsman yani kamu başdenetçisi veya denetçisini getirmeyelim, bu anayasada bu kurala bağlansın." Bana göre çok yerinde bir şey.

 Değerli arkadaşlarım, şimdi bu kamu denetçiliği meselesi burada tarif edilmiş. Yani getirilen kanun da çok taraflarıyla eksik. Mesela, diyor ki: "İdarenin eylem ve işlemlerini hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek." Hukuk nedir? Hakkaniyete uygunluk ne demek? Hakkaniyete uygunluğun tarifini nereden buluyorsunuz? Kim tayin edecek? Ayrıca bu kamu başdenetçisi ve denetçileri, yani bizim Meclisin seçtiği başdenetçi ve denetçi, yani geniş olarak Cumhurbaşkanı yoluyla seçilmesi ve onun yanında da Sayıştay üyelerinin seçilmesiyle ilgili bir konu.

Şimdi, Cumhurbaşkanı, şu meşhur 367 konusunu şimdi burada Burhan Bey falan zaman zaman bunları çıkardılar, bunların bir amacı var arkadaşlar. Bakın, Cumhurbaşkanı devletin başıdır, devlet organlarının ahenkli çalışması için, birbirleriyle uyum içinde çalışması için çok yüce bir makamdır. Bu makama seçilen insanlara herkes tarafından itibar edilmesi lazım, herkes tarafından saygı duyulması lazım, dolayısıyla bu nitelikteki bir insanın seçilebilmesi için bütün partilerin, en azından Parlamentoda temsil edilen bütün partilerin, yani dörtte 3'ünün -bu kişi hakikaten bu nitelikte bir kişidir- bunun seçimine katkıda bulunması lazım. Bu kamu denetçisi de öyle, yani burada buna verdiğiniz görevin gereği olarak bunun da niteliği bu. Onun için anayasa koyucuları, anayasayı koyan kişiler diyor ki biz buraya seçerken bunları: "Çok büyük bir uzlaşma sağlayan bir kişinin bu makama getirilmesi lazım." Eğer bu makama aday olan kişi hakikaten çok büyük bir uzlaşma sağlayacak nitelik ve kişilikte değilse, yani dörtte 3'ü nispetinde bunun seçimine Türkiye Büyük Millet Meclisi katılmıyorsa, o zaman o seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminden düşer.

Burhan Bey, Anayasa'nın felsefesini, ilkesini bilen insanların bunu iyi kavraması lazım. Sayın Bekir Bozdağ, senin de bunları iyi anlaman lazım. Ama, hukuk felsefesini, anayasa felsefesini, hukukun genel ilkelerini tamamıyla kavramamış insanların bu güzellikleri sezmesi ve uygulaması mümkün değil. Onun için 367 meselesi ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın özelliği bu. Bu kamu denetçiliğinde de böyle bir ilke alıyor, yani diyor ki, ben öyle bir adam seçeceğim ki tarafsız, bütün vatandaşlara karşı aynı gözle bakan, siyasi iktidarın emrinde olmayan, siyasi iktidardan vatandaşlara gelen tecavüzleri tarafsız bir gözle, tarafsız bir vicdanla savunan, ona karşı direnen bir kişiyi kamu denetçisi getireceğiz. Burada da dörtte 3 ilk şeyinde alıyor. Aslında burada da bunu şey etmek lazım. İlk seçimde dörtte 3 olarak bir Meclis bu kamu denetçiliği seçimine katılmamışsa bence onun, o seçimin artık Türkiye Büyük Millet Meclisinde düşmesi lazım, yeni bir tane denetçi getirmesi lazım. Daha bunlar uzun tartışılması gereken şeyler.

Değerli arkadaşlar, bence yani çok zamanımız da kısalıyor. Burada bence bu işi şu anda bırakmak lazım, yeni bir anayasaya hazırlanırken bunu hazırlayan, anayasayı hazırlayan arkadaşlara bırakıp? Kamu denetçiliği zaten  seçilecekse kimi seçeceğiz? AKP'nin paralelinde bir kişi seçeceğiz, Tayyip Bey'in emrinde bir kişi seçeceğiz. Bu kamu, böyle, Tayyip Bey'in emrinde zaten bütün kurumlar, mahkemesi de orada?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?Parlamentosu da orada. Gelin, böyle bir şeye de gerek yok. Parlamentoyu fuzuli işlerle meşgul ediyoruz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.