Konu:Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:118
Tarih:12/06/2012


BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu önergede bir hata var efendim. Evvela bu, İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin üçüncü fıkrasına, dördüncü fıkrasına aykırı. Şöyle efendim, bakın: 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu'nun 2'nci maddesinde "4059" ibaresi yok, 1'inci fıkrasında var. Yani aslında bu önergenin işleme girmemesi lazım, orada Komisyon çoğunluğunun olması lazım ama burada getirilen metinde de yanlışlık var. Yani 4603 sayılı Türkiye Ziraat Bankası, Halk Bankasıyla ilgili Kanun'un 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasında "4059" ibaresi geçiyor, 2'nci fıkrasında geçmiyor. Yani burada birtakım önergeler veriliyor ama nasıl? Birileri bunlara getiriyor, veriyor, bunlar da okumadan getirip burada imzalıyorlar. Böyle bir şey olmaz Sayın Başkan.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkanım, bu, 4603 sayılı Kanun'la ilgili bir değişiklik ve orada o atıf yapılıyor. Bahsedilen maddeyle ilgili bir değişiklik yapmadığı için herhangi bir sıkıntı yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anladım da Sayın Başkanım, açın, 4603'ün 2'nci fıkrasını okuyun bakalım.

BAŞKAN - Sizi dinledim de Sayın Canikli'yi de müsaade ederseniz dinleyeyim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Efendim, burada 4603 sayılı Kanun'da değişiklik yapılıyor, atıf yapılan 4059'la ilgili herhangi bir düzenleme yapılmıyor, o sadece atıf yapıyor oraya. Dolayısıyla, atıf yapılan kanun ya da madde olduğu için, değişiklik yapılmadığı için bu anlamda İç Tüzük'e bir aykırılık teşkil etmiyor Sayın Başkanım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, ben diyorum ki: 4603 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan "4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı" 2'nci fıkrada yer almıyor, 1'inci fıkrada yer alıyor. Bakın Kanun açık, orijinalinden bakın efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, sadece isim değişikliği oldu. Efendim, isim değişiklikleri oldu biliyorsunuz, o değişiklik çerçevesinde bir atıf yapıyor, hepsi budur yapılanların.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Olur mu yahu? Olmayan şeyi orada değiştiriyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Efendim, diyor ki, bakın: "4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ibaresi?"

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet o birinci fıkrada, ikinci fıkrada değil, aç maddeyi bak, 2'nci maddenin birinci fıkrasında geçiyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - "4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un?" şekil değiştirmesi yapıyor efendim, başka bir şey yok burada Sayın Başkanım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu, sen "ikinci fıkra" diyorsun kardeşim. Hayır, 2'nci maddede geçmiyor, o 2'nci maddenin birinci fıkrasında geçiyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın, aynı isim daha önce değiştirildiği için o değişiklik çerçevesinde burada güncelliyor o ismi, başka bir şey yok burada Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu, bakın, kanuna bakın da ondan sonra? Senin burada yazdığın "4603 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin bir numaralı fıkrasında geçen" diyorsun, bu da ayrı, başka bir kanun.