Konu:POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
Yasama Yılı:3
Birleşim:102
Tarih:09/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük değişim bütünülkeleri, bütün organizasyonları, bütün yapıları değişmeye mecbur bırakıyor.Türkiye de bu değişimi takip etmek zorundadır. Bu değişime herhangi birülkenin, herhangi bir organizasyonun, herhangi bir yapının direnmesi mümkündeğildir; direnenler daima çağın dışında kalırlar, rekabet onları sistemindışına iter. PTT Genel Müdürlüğü de bu değişimi yakalamak mecburiyetinde olanbir kurumumuzdur. Şüphesiz, bir değişime ihtiyaç duymaktadır, yeniden yapılanmaihtiyacı bu kurumumuzda vardır hiç tartışmasız. Bu kurum anonim şirket şeklindede yapılanabilir, hiçbir tereddüt yok ama bunları yaparken bizim Anayasa'mızınkoyduğu kurallara, ilkelere uymak gerekir. Anayasa'mız tekel mahiyetindekihizmetlerin ancak kamu kurumları eliyle, kamu tüzel kişileri eliyleyürütülebileceğini söyler. Eğer, özel kişiler eliyle yürütülecek ise bunun daimtiyaz sözleşmeleriyle özel kişilere devredilebileceğini düzenler. Tasarı "PTTAŞ" adı altında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmayanözel hukuk hükümlerine tabi bir yapı oluşturmak suretiyle Anayasa'nın koyduğuilkenin dışına çıkmıştır. Burada çok temel bir problem vardır. Bu temelproblemi burada gidermek mümkün olmadı; arkadaşlarımız, konuşmacılar, ben dâhilolmak üzere bunu sizlerin dikkatine çokça sunduk ama maalesef Anayasa'ya aykırıbir şekilde, Anayasa'nın koymuş olduğu bu temel kurala aykırı bir yapılanmadoğuyor. Gidermek yolu gayet basitti; kurulacak, kurulmuş olan, kurulmasıöngörülen PTT AŞ'nin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabiolması yönündeki bir hüküm Anayasa'ya aykırılığı giderecekti ama UlaştırmaBakanlığının, PTT yönetiminin çok rahat hareket etme isteği, maalesef, buAnayasa'ya aykırı yapının doğmasına yol açmıştır.

Evet, teknolojideki değişime PTT'nin ayak uydurmasıgerektiğini söyledim. PTT çok büyük işlere soyunuyor, tabii ki soyunsun; PTTdevasa bir kurumdur, cumhuriyetin övünç duyabileceğimiz kurumlarından birisidirama bir yandan PTT bankacılık dâhil öyle bir alana soyunurken öte taraftan"posta tekeli" olarak isimlendirdiğimiz tekel içerisinde yer alan temelhizmetlerini yürütememektedir. İstanbul'dan Ankara'ya bir mektup yirmi gündeancak ulaştırılabilmektedir, bunun anonim şirket yapılanmasıyla giderileceğinisöylemek mümkün değildir. Burada başka bir anlayış vardır: Ya PTT bu alanda bumektup ulaştırma hızını yavaşlatmak suretiyle kendi tekelinde olan bir alanıözel sektöre açmak istemektedir ya da kötü yönetim vardır; ikisinden birisidir,bunun AŞ olmakla olmamakla hiçbir ilgisi yoktur. Bir yandan bankacılığasoyunacaksınız, öbür yandan tekel alanınızdaki hizmeti yürütmeyeceksiniz,yürütemeyeceksiniz.

Biz, PTT'nin daha iyi, daha hızlı çalışacağı yönünde birizlenimi bu tasarıdan almadık; tam tersine, kapalı alanlar, yönetim kuruluüyelerini, genel müdürü korumaya yönelik, diğer kamu personelinden daha farklıbir şekilde zırhlarla donatmaya yönelik düzenlemelerle hesap vermez bir yapıyakavuşturmak suretiyle çok özerk bir alan yaratılmıştır. Bu yapıya o nedenletaraftar değiliz.

Tasarıya "hayır" oyu vereceğimizi ifade ediyorum,saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)