Konu:POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
Yasama Yılı:3
Birleşim:102
Tarih:09/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; tasarıdaki bir hatayı da dikkatinize sunayım ki nasıl biryanlış yasa çıkardığınızı bilesiniz.

Şimdi, üç tane tarih var: Birincisi, bu tasarınınyasalaşması hâlinde yürürlüğe gireceği tarih yani yasanın yürürlük tarihi.İkinci tarih, PTT AŞ'nin esas sözleşmesinin tescil ve ilan edildiği tarih.Üçüncü tarih de PTT'yle görev sözleşmesinin imzalandığı tarih. Bu üç tarih butasarının en önemli tarihleridir. Bu tarihlerin birbirleriyle uyumlu olmasıgerekir. Bunlar arasındaki uyumsuzluk uygulamada büyük sorunlara yol açacaktır.

Biraz önce kürsüye geldiğimde size şunu anlatmıştım:Geçici 4'üncü maddeye göre mülga yani bu tasarının yasalaşması hâlindeyürürlükten kalkacak olan PTT Genel Müdürlüğünün personeli yeni kurulan PTTAŞ'nin ana sözleşmesinin tescil ve ilan edildiği tarihe kadar ortada kalıyorduancak tescil ve ilandan sonra bu personel yeni kurulan PTT AŞ'nin personeliolacaktı. Şimdi görüştüğümüz madde diyor ki: "İşlerin aksamaması açısından,yürürlükten kaldırılan PTT Genel Müdürlüğünün personeli ve onun yönetimorganları, görev sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar işleri yürütürler."Oysa biraz önce ne demişti ilgili madde? Esas sözleşmenin tescil ve ilanedildiği tarihe kadar bunlar eski kurumun personelidir, o tarihte yeni kurumunpersoneli olurlar.

Varsayalım ki bu kanun 15 Mayıs tarihinde yürürlüğegirdi, ana sözleşmenin tescil ve ilanı 1 Haziran tarihinde oldu; 15 Mayıs ile 1Haziran tarihi arasında personel ortada kalmıştır. Bu personele herhangi birşekilde bir ödeme yapamaz Genel Müdürlük. Görev sözleşmesi eğer 1 Hazirandansonra imzalanır ise diyelim ki 15 Haziranda imzalandı, bu maddeye göre 1Haziran ile 15 Haziran arasında: 1 Haziran ana sözleşmenin tescil ve ilanedildiği tarihti ve personel o tarihte yeni PTT AŞ'ye devredildi ama görevsözleşmesi 15 Haziranda imzalanır ise -ki muhtemelen sonraki bir tariholacaktır, "15 Hazirana kadar" diyor bu madde- bu PTT Genel Müdürlüğünün,İşletme AŞ'nin işlerinin aksamaması için eski -mülga- PTT'nin personeli bu işiyürütür. Mülga PTT'nin personeli kalmadı artık çünkü onlar yenisine devredildi;o personel 1 Hazirandan önceydi, tescil ve ilandan önceydi.

Şimdi, özensizlik tasarının her tarafında var. İmkân olsabunların hepsini anlatacağım ama maalesef, zamanımız yeterli değil.

Tekrar öneriyorum: Gelin, bu son maddede, bu maddede buoylamayı yapmayın, bunları düzeltelim. Aksi takdirde, ileride, "Yanlışyapmışız." diye buraya bir kanun teklifiyle veya tasarısıyla gelme ihtiyacıduyacaksınız ya da Genel Müdürlük diyecek ki: "Ben tescil ve ilanla görevsözleşmesinin imzalandığı tarihi aynı güne denk getireceğim." E, niye ikiayağınızı bir pabuca sokuyorsunuz?

İkinci konu: Hazine Müsteşarlığı bütün kamu iktisadikuruluşlarının, sermayesi devlete ait olan bütün kuruluşların -Merkez Bankasıhariç- yönetim ve denetiminde söz sahibidir, mülkiyet onundur çünkü. HazineMüsteşarlığı bütün bu kurumlarda oy verme hakkına sahiptir, genel kurul onunkontrolünde yürütülür çünkü hissedar odur. Onun, pay sahipliğinden kaynaklanandenetim hakkı vardır. Bu tasarıyla Hazine Müsteşarlığının PTT AŞ'deki bütünyetkileri yok edilmiştir, Bakanlığa geçmiştir. Bakanlık "Benim kontrolümde, hiçkimsenin karışmadığı bir alan olsun." demektedir. Şirketi bu amaçlakullanacaktır.

Başka örnekler de vereceğim bu konuda, zamanım yetmediğiiçin veremiyorum. Şimdilik sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinize saygılarsunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; sermayesinin tamamı hazineye ait bir PTT AŞ kurulmaktadır.Sermayesinin tamamı devlete ait olan anonim şirket şeklindeki kuruluşların 233sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre iktisadi devlet teşekkülü olarakkurulması gerektiği hâlde, bu kurulan yapı, anonim şirket 233 sayılı KanunHükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir. Bunu, bir kere yanlış bulduğumuzutekrar ifade etmek istiyorum, dün burada bunu ifade ettim.

Ancak, ilginç bir durum, bir yandan KİT'lerin tabi olduğu 233 sayılıKanun Hükmünde Kararname'ye PTT AŞ tabi tutulmazken, personeli, daha doğrusu GenelMüdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri, KİT'lerin genel müdür ve yönetim kuruluüyelerinin sahip olduğu ayrıcalığa sahip. Onlar hakkında soruşturmayapılabilmesi ilgili bakanın iznine tabi ve yine, 4483 sayılı Memurlar ve DiğerKamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi. Yani, biryandan kendinizi ilgili kanuna, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabitutmayarak kendinize geniş bir manevra alanı, hareket alanı yaratacaksınız, ötetaraftan da o KİT'lerin tabi olduğu korumadan yararlanacaksınız. Böyle bir şeyolamaz. Madem ki özel hukuk hükümlerine tabi bir PTT AŞ vardır, personelinin,genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir şirketin, Türk TicaretKanunu hükümlerine tabi herhangi bir şirketin personeli gibi takibatauğrayabilmesi gerekir. Ya gelip bu şirketi 233 sayılı Kanun HükmündeKararname'ye tabi tutarsınız ya da genel müdürü ve yönetim kurulunu buayrıcalıklarla donatmazsınız. O zaman posta dağıtıcısının ne kabahati var? O dayararlansın bu koruma hükmünden. Böyle bir şey olabilir mi? Posta dağıtıcısısuçu işlediği zaman savcının karşısında herhangi bir vatandaş gibi ama genelmüdür ve yönetim kurulu üyesi için ilgili bakan izin verirse savcılık takibatageçebilecek.

İkinci konu: PTT Genel Müdürlüğünün Yönetim Kuruluüyeleri kimlerden oluşuyor bilemiyorum, tahsil durumları nedir bilemiyorum.Ancak, özel bir koruma hükmünün yönetim kuruluyla ilgili 25'inci maddedeolduğunu görüyorum. Yine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yani kamuiktisadi teşebbüslerinin tabi olduğu kanun hükmünde kararnameye göre iktisadidevlet teşekküllerinin ve kamu iktisadi kuruluşlarının yönetim kurullarındagörev yapacak olan kişilerin Devlet Memurları Kanunu'nda memur olma şartlarınasahip olmasının yanında, ayrıca yüksek öğrenim görmüş olması ve o teşekkülün, oteşebbüsün faaliyet alanıyla ilgili konularda mesleki ihtisasa ve tecrübeyesahip olması gerekir. Bu görüştüğümüz tasarının 25'inci maddesi PTT'nin YönetimKurulu üyeleri için bu şartları kaldırıyor, 657 sayılı Kanun'daki memur olmaşartlarını yeterli sayıyor yani ilkokul mezuniyetine kadar gidebilir. Hiçbirkimseyi tahsili nedeniyle olumsuz bir değerlendirmeye tabi tutmak şeklinde birdüşüncem yok ama devlet, koymuş olduğu kuralla bütün kamu iktisaditeşebbüslerindeki yönetim kurulu üyeleri için yükseköğrenim görme şartınıararken PTT AŞ'nin hangi özelliği vardır ki PTT'nin Yönetim Kurulu üyeleribundan muaf olmaktadır?

İlgili kanun yani 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesadece bir kişi için, ilgili bakanlığın önerisiyle atanacak kişilerden birisiiçin bu yükseköğrenim görme şartını kaldırmaktadır ancak burada tamamı için bukaldırılmaktadır. Bunu da doğru bulmadığımızı ifade ediyorum.

Sözlerimi burada bitiriyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)