Konu:POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
Yasama Yılı:3
Birleşim:102
Tarih:09/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; bu tasarının birazdan kabul edilip yasalaşacağı anlaşılıyorancak madem yasalaştırıyoruz, bari kendi içinde tutarlı, düzgün bir kanunolsun.

Amatörce yazılmış olan maddeler var, onlardan birtanesini görüşüyoruz şimdi. Şöyle diyor madde: "Mülkiyeti mülga TürkiyeCumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait taşınır vetaşınmazlar? -şunlar, bunlar vesaire- tescil ve ilanı müteakip PTT'yedevredilmiş sayılır." Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte de Türkiye CumhuriyetiPosta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü yürürlükten kalkmış olacak, mülgaolacak yani, ilga edilmiş olacak. Peki, yeni kurulan PTT AŞ'nin faaliyetegeçmesi için tescil ve ilan beklenecek ve madde diyor ki; tescil ve ilandansonra bu taşınır ve taşınmaz mallar PTT AŞ'ye devredilmiş sayılacak. Peki,tescil ve ilan gerçekleşene kadar bu taşınır ve taşınmaz malları kim yönetecek?Bunun cevabı bu tasarıda yok. Bu maddeyi gelin kabul etmeyelim, bir araverelim, düzgün bir şekle dönüştürelim.

Yine, tescil ve ilanı müteakip yeni genel müdürlükfaaliyete geçeceğine göre, o tarihe kadar personel ne olacak? Personel detescil ve ilanı müteakip yeni kurulacak olan anonim şirkete devredilmişsayılacak. Bunun cevabı yine ortada yok. Yani "Nasıl olsa biz bakanlığız, nasılolsa genel müdürlüğüz, bu teşkilatı ortada bırakmayız, bunlar bizimdir."diyemezsiniz, yasa hiç kimseye bu yetkiyi vermiyor. Bunun cevabı tasarıda yok.

Maddenin ikinci fıkrası yine amatörce yazılmış olan birfıkradır. Taşınır ve taşınmaz malların devrine ilişkin olarak yapılacak olanişlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden muaftır, doğru birhüküm.

Yine bu işlemler harçtan muaf olacak, bu da doğru ve bukanun çerçevesinde yapılacak taşınır ve taşınmaz mallar, intikaller veraset veintikal vergisinden müstesnadır. Taşınır ve taşınmaz malların veraset veintikal vergisinden müstesna olması yönünde bir hüküm koyduğunuza göre, bumadde taşınır ve taşınmaz malları ayrı değerlendiriyor. Yani daha önce sözünüettiğim işlemler kapsamına giren bir husus değil taşınır ve taşınmaz mal devri.Öyle olsaydı "Şunlar, şunlar, şunlar hem harçtan hem damga vergisinden hem deveraset ve intikal vergisinden muaf." denirdi. Normalde, ortada bir bağışişlemi yoktur. Dolayısıyla, veraset ve intikal vergisine tabi olacak bir devirde yoktur çünkü yasa gereği bir kurumun malları bir başka kuruma devredilmişsayılmaktadır. Ortada veraset ve intikal vergisi mevzusuna giren herhangi birişlem yoktur. "Ne olur ne olmaz." diye bir endişeyle böyle bir hüküm yazılmışolabilir, onu da anlayışla karşılayabilirim ama ne olur ne olmaz endişesiyle"Bütün bu işlemler veraset ve intikal vergisinden müstesnadır." şeklinde birhüküm yazarken taşınmaz malların devrinin tapu harcından muaf olması yönündebir hüküm koymamış olmanız büyük bir eksiklik. Bu maddeyle, yürürlükteki, hâlenfaaliyette olan PTT Genel Müdürlüğünden bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birliktekurulacak ve daha sonra faaliyete geçecek olan PTT AŞ'ye devredilecek taşınmazmallar tapu harcına tabi olacaktır. Bunu tutanaklara geçiriyorum ki ilerideGelir İdaresi herhangi bir hata yapmasın, bu harcı alsın. Yok, eğer bu tasarıyıhazırlayanların, Hükûmetin niyeti bu harcın ödenmemesi ise, o zaman ara verelimde bari bu işlemlerin harçtan muaf olduğu yönünde bir hükmü buraya koyalım.

Ama baştan sona amatörce yazılmış bir hüküm var,yasalaşmasını doğru bulmuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)