Konu:DANIŞTAYIN KURULUŞU İLE DANIŞTAY VE İDARİ YARGI HAFTASI'NA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:102
Tarih:09/05/2013


DANIŞTAYIN KURULUŞU İLE DANIŞTAY VE İDARİ YARGI HAFTASI'NA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştayın145'inci kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Haftası nedeniyle gündem dışı konuşmayapmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıylaselamlıyorum.

Şûrâ-yı Devlet adıyla 1868 yılında kurulan ve Osmanlı Dönemi'ndeelli dört yıl görev yapan Danıştayın faaliyeti, 4 Kasım 1922 tarihinde,İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının Türkiye Büyük Millet MeclisiHükûmetinin idaresine geçtiği sırada faaliyetleri sona ermiş, Cumhuriyet Dönemi'nde669 sayılı Kanun'la yeniden kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmayabaşlamıştır.

Günümüzde Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe giren 2575sayılı Danıştay Kanunu'na göre örgütlenmiştir. Bu kanuna göre Danıştay, 14dava, 1 idari olmak üzere 15 daireden oluşmaktadır.

Danıştay, hukuk devletinde toplumsal düzenin temeli,ekonomik ve sosyal gelişmenin zemini, bireysel hak ve özgürlükleringüvencesidir. Özellikle, Türkiye, bilhassa AK PARTİ hükûmetleri dönemindeekonomi, demokrasi ve hukuk alanlarında gerçekleştirilen reformlarla birlikteçok boyutlu bir kalkınma sürecine girmiştir. Bölgesinde ve dünyadaki itibarı buanlamda daha da yükselmiştir.

Tüm yargı çok önemli görevler üstlenmektedir. Bunlarınher biri, toplum için ötelenemez adalet anlayışının gereklerini yerinegetirmektedir. Bununla birlikte, Danıştay ve idari yargı, idare denilen büyükgüç karşısında, hak sahiplerinin taleplerini karşılamaya çalışması nedeniyleönemli bir idari yargı, hukuk işlevini yerine getirmektedir.

Hukuk devleti anlayışının her geçen gün biraz daha dakökleşerek hayat bulmasında, devletin adalet temelinde yükselmesinde Danıştayve idare mahkemelerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Özellikle Danıştay, sonyıllarda çok ciddi değişiklikler yaşamıştır. Hem hukuk hem de insan kaynaklarıalanında reform niteliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Danıştay, UlusalYargı Ağı Bilişim Sistemi'yle entegrasyonu ve Danıştayın UYAP üzerindekiişlemlerini yürütmesini sağlamıştır. Bu şekilde, özellikle Danıştay ve davagenel kurulunun karar verme kapasitesi daha da artırılmıştır. Danıştayda üyesayısının artırılmasından sonra çift heyet hâlinde çalışmaya başlanmıştır. Buuygulamayla dosya çıkarma sayısında büyük bir artış sağlanmıştır. Özellikle2013 tarihi itibarıyla, 205.045 adet derdest dosya sayısı şu andabulunmaktadır. 2012 yılında çıkarılan dosya sayısı 140 bin, 2011 yılında 110bin, 2010 yılında 99 bin, 2009 yılında 101 bin, 2008 yılında 91 bin ve en son2005'i ben aktarmak istiyorum, 64 bin. Dolayısıyla, 2013 yılında Danıştayagelen toplam dosya sayısı kadar dosyalar incelenip mahallerinegönderilmektedir.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Danıştay 150üyeyle 295 tetkik hâkimi ve 33 tane savcıdan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra,genel idari hizmetler sınıfına dâhil 618 personelle hizmet vermektedir.Özellikle, yine AK PARTİ hükûmetleri döneminde, Danıştaya çok güzel, Avrupastandartlarında, 2012 yılında hizmete açılan bir bina hediye edilmiştir. Buanlamda, Danıştay şu anda orada çok nefis bir şekliyle hizmetinisürdürmektedir. Tabii, Türkiye, demokrasi ve hukuk reformlarını kararlı birşekilde Hükûmetimizle birlikte sürdürmektedir.

Özellikle, Danıştaydan sonra, bir de adli yargı anlamındasayın hükûmetlerimiz Ağrı'ya neler yapmıştır? Adli yargı anlamındahükûmetlerimiz Ağrı'ya 2008 yılında çok güzel müstakil bir bina yapmıştır. Yine2012 yılında Ağrı'daki hâkim ve cumhuriyet savcılarımızın lojman ihtiyaçlarınıgiderebilmek için TOKİ'ye 30 tane daire alımı için müracaatımız olmuştur.2/1/2012 tarihinde Ağrı'da bir adli tıp şube müdürlüğü kurulmuş, şu andafaaliyetini sürdürmektedir.

Biliyorsunuz Ağrı'nın Patnos ilçesi yıllardan beri adliyargı yönünden Erciş ilçemize bağlıydı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulumuzunvermiş olduğu ve 9/4/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, 20/3/2013 tarihlikararıyla ağır ceza mahkemesi hüviyetini kazanmış olup son kararnameyle de birbaşsavcı ve ağır ceza mahkemesi başkanı atanmıştır.

Ben bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)