Konu:AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekte bu önergede huzurunuza çıkmak niyetinde değildim çünkü çok basit, sıradan bir önerge, sıradan bir düzeltmeyi sağlamaya yöneliktir ama buna rağmen Komisyonun ve Sayın Bakanın "Katılmıyorum." demesini yadırgadığımı ifade edeyim.

Biraz önce yerimden bir müdahalede bulundum, "Kanun dilinde gelecek zaman kullanılmaz, geniş zaman kullanılır." diye. Teşekkür ettiler bana ve bir düzeltmeyle düzeltildi.

Şimdi, madde diyor ki: "Şu prim ödemeleri Ekonomi Bakanlığınca karşılanır." Bu tabir yanlış. Bütün kamuda var olan hazinedir, "hazine" kavramı vardır, bütün ödemeler hazineden yapılır. Bir şeyi ödüyorsanız bu ödeme hazinenindir, bir şeyden vazgeçiyorsanız hazinenin alacağından vazgeçiyorsunuz. Dolayısıyla, doğru ifade, "Ekonomi Bakanlığınca karşılanır." değil, "Hazinece karşılanır."

Ama belki Hükûmet şunu demek istiyor olabilir: "Biz bunu Ekonomi Bakanlığıyla ilişkilendirmek istiyoruz." Ben bu niyeti göz önüne alarak "Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır." şeklinde düzelttim bunu. Yani Sayın Bakan, buna "Katılmıyorum." diyorsunuz?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) - Baktım, katılacağız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Peki, "Katılıyorum." diyorsanız sözümü burada bitiriyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)