Konu:Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 258 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 28'inci maddesinde verdiğimiz önergeyle ilgili konuşmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Şimdi, değerli milletvekilleri, AKP iktidara gelince devleti talan etti, ekonomik yönden darmadağın etti, vatandaşı mali gücüne? Anayasa'nın 73'üne göre herkesin kamu giderlerine mali gücü seviyesinde katılması gerekirken bunu bir tarafa itti. Bütün vergileri vatandaşın -işte, benzinle vasıtalı vergilerle- üzerine yıktı. Şimdi, bu da böyle.

Şimdi, elektrik dağıtım şirketleri, elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesi ve bunların devri nedeniyle 2023'e kadar bunların devirlerinden kaynaklanan kazançların vergiden muaf olduğunu söylüyor, hem kurumlar vergisinden hem de KDV'den istisna oluyor.

Şimdi, arkadaşlar, yani niye bunları istisna tutuyorsunuz? Evvela bu elektrik dağıtım şirketlerine siz öyle büyük imtiyazlar verdiniz ki bunları özelleştirirken. Her yerde, özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerine evvela devletin kesesinden buralara çok büyük masraflar edildi, bütün tesisler yenilendi, işçilerin kıdem tazminatları ödendi, işçilerin büyük bir kesiminin görevine son verildi, ondan sonra sıfır bir maliyetle pırıl pırıl bir şirket verdiniz. Bunlar aldı ne yaptı? Bir bakıyorsunuz faturalar geliyor kabarık, köylere doğru dürüst elektrik hizmeti götürülmüyor, kâr olmadığı bir yere getirmiyor. Bir de faturalarda şişirmeler var. Dolayısıyla, bunlar korkunç derecede kâr ediyor.

Tabii, bu elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirme yoluyla alanların birçoğu da AKP'liler, AKP'nin yandaşları. Onun için, her böyle kendi yandaşlarına hem büyük kâr transferlerini yapıyorlar hem de vergiden istisna ediyorlar. Yahu bu en ilkel toplumlarda olmaz. Bu vicdan sahibi insanların kabul edeceği bir şey değil. Niye bunlarda kurumlar vergisi muafiyetini getiriyorsunuz? Niye bunlara KDV muafiyetini getiriyorsunuz?

Beyler, bu memleket bir yerde tıkanacak. Yani ben Maliye Bakanlığını anlamıyorum her şeye muaf, her büyük kazançlara muafiyet getiriyorsunuz, istisna getiriyorsunuz ama öte tarafta doğal gaza, elektriğe, benzine, gaza, her şeye korkunç derecede zam getiriyorsunuz. Yahu, en ilkel kafa taşıyan insanların başvuracağı bir yönetim biçimi olamaz bu. Yani önemli olan, kazancı olanlardan vergi alacaksınız. Anayasa'nın 73'üncü maddesi ne diyor? Herkes kendi mali gücüne göre vergi vermek zorunda. Siz onlara muafiyet tanıyorsunuz, istisna tanıyorsunuz, devletin en önemli kaynaklarını getirip birtakım zenginlere transfer ediyorsunuz, onlardan da vergi almıyorsunuz. Bu, Türkiye'ye karşı yapılan en büyük haksızlık, en büyük ihanet.

Ama ben merak ediyorum: Bir iki sene sonra bu memlekette ciddi bir ekonomik sıkıntı çıkarsa, buhran çıkarsa o zaman sizler nasıl çıkacaksınız halkın karşısına? Yahu, büyük kazanç sahibi olan? Mesela sizin Genel Başkanınız İstanbul Belediye Başkanıyken bir gecekonduda oturuyordu, şimdi, tabii, dünyanın sayılı zengini. E, nereden kazandı bu paraları? Vergi de vermiyor. "Nereden kazandın?"ı da kaldırdınız. Gelin bir kanun getirelim, nereden kazandın kanununu getirelim; herkes malının mülkünün hesabını versin. Niye bunu saklıyorsunuz?

AHMET YENİ (Samsun) - Sen nereden kazandığının hesabını verdin mi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Kim, nereden kazandıysa vergisini verelim. Bakın, siz iktidardasınız. Bakın, çok büyük yolsuzluklar var. Erkek olan, namuslu olan, şerefli olan? Çıkaralım mal varlıklarımızı bildirelim, nereden kazandığımızın da hesabını verelim. Gidip de işçinin boğazını sıkarak ondan vergi almayalım, asgari ücretten almayalım ama siz getiriyorsunuz, katrilyonları vergiden istisna tutuyorsunuz, katrilyonları yahu! Bu katrilyonları vergiden istisna tutuyorsunuz.

İşte, KİT Komisyonu Başkanı geldi, burada. KİT Komisyonunda çıkıyoruz, diyoruz: "Ey bürokrat, sen kendi kayınpederine, kayınbiraderine ihaleleri böyle bedava vermişsin." Bakıyorsunuz, orada hemen saldırıyorlar bize.

AHMET YENİ (Samsun) - İspat edemiyorsun ama hiçbirini ispat edemedin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, ispatla olmaz. Ahmet, ben seni biliyorum, on senedir orada, hep bu yolsuzlukları yapanlara kol kanat gerdin.

AHMET YENİ (Samsun) - Ezbere konuşuyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, tabii, zamanım olsa size, hepinize de cevap veriyorum.

Onun için, beyler, bu memleketi böyle talan etmenin size bir faydası yok. O bakımdan, gelin, bu memleketi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Saygılar sunuyorum.