Konu:AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işsizlik sigortasıyla ilgili düzenleme yapan bir maddeyi görüşüyoruz. Maddeye göre işsizlik sigortasının fon gelirlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusundaki tereddüt, uygulamadaki yargı kararları, birbiriyle çelişen yargı kararları nedeniyle bundan sonra artık vergi kesintisi yapılacak; düzenleme o şekilde.

Tabii şöyle bakılabilir: "İşsizlik Sigortası Fonu zaten işsize kullandırılmıyor, doğru dürüst amacında kullanılmıyor. Fonun önemli bir gelirini devlet ondan borç alıyor gibi gözükmekle birlikte gerçekte borç almıyor, onu ödemeyecek; işte, yatırımlarda kullanıyor, otoyollarda kullanıyor. O nedenle, varsın o şekilde kullanıyorsa bir bölümünü de vergi geliri olarak bütçeye alsın." denilebilir. Tabii, o ilgili madde zamanında İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklendiği zaman niyet edilen, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılan kişilere yapılan ödemenin gelir vergisinden muaf tutulmasıydı. Yani, işsiz kişinin fondan almış olduğu yardım, işsizlik ödeneği herhangi bir vergi kesintisine tabi tutulmayacak. 4447 sayılı Kanun'un ilgili maddesine o zaman önergeyle eklenen maddenin gerekçesi buydu. Aynı maddeyi, aynı gerekçeyi karşılayacak olan bir başka hüküm 4447 sayılı Kanun'da bulunmaktadır ama o zaman öyle bir önergeyle, öyle bir düzenleme yapılmış. Ama gelin görün ki, uygulamada, yargı, bunu konuluş amacından daha farklı bir gerekçeyle yorumlamış, "İşsizlik Sigortası Fon gelirlerinden kesinti yapılamaz." demiş, bir başka yargı kararı "Hayır, yapılabilir." demiş. Şimdi, Hükûmet, bunu "Vergi kesintisi yapılabilir." şeklinde değiştiriyor.

Önemli olan İşsizlik Fonu'nun nerede kullanıldığıdır tabii ki. Bu fon amacına uygun kullanılıyor mu? Fonun mal varlığına ve nema gelirine baktığımızda mal varlığının yıldan yıla çok büyük ölçüde arttığını, nema gelirinin yine çok büyük boyutlara ulaştığını, buna rağmen nema gelirinin İşsizlik Fonu amaçlarında kullanılmadığını görüyoruz. Kullanılmadığı içindir ki, Hükûmet, sık sık buraya başvurarak zaman zaman nema gelirinin dörtte 3'ünü, yarısını almış, "Bunu ileride iade edeceğim." demiş ama bu iade hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Fon gelirlerinin işsizlik sigortası amacıyla kullanılan bölümü son derece azdır yani fonun yıllık nema gelirinin, on iki aylık gelirinin iki aylık kısmıyla fonun tüm sigorta giderlerini karşıladığını söyleyebiliriz. Kalan on aylık nema geliri fon mal varlığına ilave oluyor veya Hükûmet onu alıp başka yatırımlarda kullanıyor. Fonu amaçlarında kullanmak gerekir. Fonu mutlaka işsizlik ödemelerinde, işsiz kalan vatandaşlarımıza yapılan ödemelerde, işsizlik ödeneğinin işsizlere verilmesinde kullanmak gerekir. Bu yetmez, diğer ülkelerdeki uygulamaya paralel olarak işsizlik fonu gelirlerinin işsizlere meslek kazandırılması amacıyla onların eğitiminde kullanılması gerekir. Onların, işsizlerin eğitiminde onlara bir meslek, beceri kazandırılmasına yönelik fon harcamalarının son derece düşük olduğunu söylemeliyim. Eğilim bu yöne doğru gitmelidir. Ne kadar nitelikli olursa işsiz vatandaşlarımız, o kişiler daha sonra iş piyasasına girdiklerinde o kadar daha rahat iş bulabilirler.

Bu vesileyle bunları ifade etme ihtiyacı duydum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.