Konu:Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, 7'nci maddede çok büyük, açık bir hata var, diyor ki, bakın? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yahu, bir dinleyin de, siz ne anlıyorsunuz?

Şimdi, efendim, diyor ki: "5 numaralı bendinde yer alan `menkul' ibaresi `Menkul' olarak değiştirilmiştir." Bu ne demek, beşinci fıkrada yer alan "menkul" ibaresi "menkul" olarak değiştirilmiştir? Ya, bundan bir anlam çıkıyor mu? Sayın Başkan, önündeki metne bir bakar mısın? Diyor ki, beşinci bentte geçen "menkul" ibaresi "menkul" olarak değiştirilmiştir. Bu nasıl bir şey ya? Açıklasın. Böyle mantıksız bir ibare olur mu yani; o da "menkul", bu da "menkul."

BAŞKAN - Bir saniye efendim, bir saniye? Tamam, Sayın Genç, lütfen siz oturun, şimdi izah edecekler.

Buyurun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 193 sayılı Kanun'un 75'inci maddesinin ikinci fıkrasının on dört numaralı bendinde yer alan şu tırnak içindeki bütün cümleyi çıkartıyoruz, diyoruz ki: "Bu maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan?" Bakın, bu, şu anda var olan metin; bu metnin tamamını çıkartıyoruz, bir tek kelime koyuyoruz yani "menkul" ibaresini koyuyoruz, ondan sonra da zaten devamı var, on altıncı ibarede?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, o on altı doğru da birinci? "?menkul" olarak değiştirilmiştir." O da aynı kelime, bu da aynı kelime.