Konu:(SS452) POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI'
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:07/05/2013


(SS452) POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI'
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarıyla Hükûmet, PTT kurumunu yeni bir yapıya kavuşturmayı istemektedir. Ancak, yeni yapıya kavuşturayım derken fahiş hatalar yapılmaktadır, Anayasa'ya aykırı düzenlemeler yapılmaktadır. "Çok dikkatle bir kanun tasarısı hazırladık." diyecektir belki Hükûmet ama beni dikkatle dinlerlerse ne kadar büyük hatalar yaptıklarını göreceklerdir.

Tasarının bu maddesiyle posta tekeli tanımlanmakta ve 5584 sayılı Kanun'daki tekel alanı genişletilmektedir. Bu genişletme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun teklifi üzerine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacağı düzenlemeyle olmaktadır. Yani, Bakanlık, posta tekelinin kapsamına PTT'nin sunmuş olduğu birtakım hizmetleri de alma yetkisine sahiptir. Bir yandan tekel kapsamı genişletilirken öte yandan bu tekel Anayasa'ya aykırı bir şekilde özel hukuk hükümlerine tabi bir şirkete verilmektedir.

Tasarının 21'inci maddesiyle PTT AŞ kurulmaktadır. Tasarının 21'inci maddesine göre kurulan PTT AŞ, bu kanun ile -yani görüşmekte olduğumuz tasarının kanunlaşması hâlindeki kanunu tarif ediyor- 6102 sayılı Kanun'un hükümleri dışında özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Oysa, sermayesinin tamamı hazineye ait olan bu şirketin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olması gerekir; bu kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluşuna ilişkin, şirketlerin kuruluşuna ilişkin konularda hüküm bulunamayan hâllerde, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerine tabi olması gerekir.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KİT'leri, kamu iktisadi teşebbüslerini 2 gruba ayırır: İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları.

İktisadi devlet teşekkülleri, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek amacıyla kurulur; bunlar, arzu edilirse anonim şirket şeklinde de kurulabilir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ise tekel mahiyetindeki hizmetleri üretmek üzere, vatandaşa sunmak üzere kurulur. Yani, tekel hizmetini, posta tekelini, posta tekeli kapsamındaki hizmetleri üretmek üzere kurulan PTT AŞ, mevzuatımıza göre, Anayasa'ya göre kamu iktisadi kuruluşu olarak kurulması gerekirken bırakalım kamu iktisadi kuruluşunu, iktisadi devlet teşekkülü olarak da kurulmasından vazgeçiliyor, özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olarak kurulması öngörülüyor. Bu, açık bir şekilde Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir düzenlemeyi yaparken Anayasa'ya aykırı bir düzenlemeye yer vermeyi son derece sakıncalı buluyorum. Anayasa'mızın 167'nci maddesi, devlete ayrıca piyasalardaki kartelleşmeyi, tekelleşmeyi önleme görevini vermektedir. Bu maddeye de aykırıdır. Tekel mahiyetindeki hizmetler imtiyaz sözleşmeleriyle özel şirketlere devredilebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile PTT AŞ arasındaki imzalanması düşünülen sözleşme, imtiyazın devri sözleşmesi değil bir görev sözleşmesidir. Çünkü, bu tasarıda yer alan hükümlere göre posta tekelinin sahibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu değil PTT AŞ'dir, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek olan PTT AŞ'dir. Onun sermayesinin tamamının hazineye ait olması, onun kamu iktisadi kuruluşu veya bir kamu tüzel kişisi olmasını gerektirmiyor.

Düzenleme aykırıdır. Gelin, bizim önergemizi kabul edelim, bu aykırılığı giderelim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)