Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:61
Tarih:03/02/2012


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, evvela, zatıaliniz Meclis Başkanı olduğunuz için, hani, İç Tüzük'e göre, komisyonları denetleme yetkiniz var. Komisyonun getirdiği rapor, evvela Anayasa'ya aykırı. Ne yönden aykırı? Anayasa'mızın 96'ncı maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üçte 1'le toplanır, her hâlükârda dörte 1'den aşağı, dörtte 1'in bir fazlasından aşağı karar veremez -96'ncı maddede- yani 139 kişiden aşağı karar veremez? Ben Komisyona katıldım, dedim ki: Bakın, şimdi getirilen teklifler diyor ki, efendim, karar yeter sayısını 15 milletvekili istiyor. Hâlbuki Anayasa'nın 96'ncı maddesine göre, karar yeter sayısı olmayan hallerde 15 milletvekilini istemek diye bir zorunluluğu yok çünkü Anayasa'ya açıkça aykırı. 96'ncı maddeyi okursanız çok açıkça görülüyor. Bu görev Meclis Başkanına da düşüyor. Meclis Başkanlığı, Anayasa'nın 96'ncı maddesine rağmen, tutup da karar yeter sayısı olmayan yani 139 kişi olmayan bir kararı "Kabul edilmiştir." diye geçemez. Anayasa'nın 96'ıncı maddesine aykırı. Ben Komisyonda bunu dile getirdim. Komisyon bu konuyu hiç tartışmadı çünkü önce, İç Tüzük'e göre komisyonlar, getirilen kanun tasarı ve tekliflerini önce Anayasa'ya aykırılık yönünden incelemek zorundadırlar.

İkincisi, şimdi, biliyorsunuz, bu komisyon metinleri, metin, en son müzakereye esas alınan metin yazılırken, bakın, 33'üncü sayfada, şimdi, teklif sahipleri, Adalet ve Kalkınma Partisinin 5 tane grup başkan vekilini yazmış. Hâlbuki şeyin üzerinde ne diyor? İşte, o kişileri belirttikten sonra, onun da altına Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in de teklifi. Dolayısıyla buradaki raporda, iç taraftaki raporda, bu, işte "Aydın Milletvekili Ahmet Aydın ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in teklifi" diye buradan başlığa ilave edilmesi lazım; aksi takdirde rapor eksik.

Ayrıca, Sayın Başkanım, teklif metinde yani Komisyon raporunda, alt komisyon raporunda benim teklifimin kabul edilip edilmediği yönünde açık bir hüküm yok. Şimdi, şöyle bir durum söylüyorum: 80'inci maddeye göre, İç Tüzük'ün 80'inci maddesine göre bir teklif komisyona gider, komisyon bunu reddederse o ret raporu geri Genel Kurula ve Genel Kurul bunun üzerinde tartışma açar, ya komisyonun teklifini kabul eder veya reddeder. Şimdi, burada komisyonun benim teklifimi kabul veya reddettiğine dair bir hüküm yok. Dolayısıyla, şimdi, evvela bu usul konusu, komisyon alsın bu raporu, düzeltsin, getirsin yani bizim istediğimiz bu. O bakımdan, İç Tüzük'e tamamen aykırı, Anayasa'ya tamamen aykırı bir rapor gelmiş karşımıza.

Zatıaliniz de Meclis Başkanısınız. Yani bundan önce biz burada bazı şeyler söylediğimiz zaman kale alınmıyordu ama sizden rica ediyorum, siz Meclisin Başkanısınız, Anayasa'yı uygulamakla görevlisiniz, İç Tüzük'e uygun işlem burada tesis etmekle görevli bir zatsınız, beyefendisiniz? Dolayısıyla bu komisyon, maalesef yetersiz bir komisyon.

Bana diyor ki, ben çıkmışım: "Zaman çalmak için?"

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Genç talep kısmınız anlaşıldı. Bundan sonrasını, lütfen rica edeceğim?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Burhan Kuzu diyor. Sen kimsin be Kuzu benim zaman çaldığımı söylüyorsun? Kuzuluk yapmışsın burada.

BAŞKAN - Lütfen, rica edeceğim?