Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:61
Tarih:03/02/2012


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkanım, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerine başlayacağız, ancak bir konuyu Başkanlık makamının ve Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum.

Teklifin Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri sırasında ve onun sonucunda düzenlenen rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 80'inci maddesine aykırılık taşımaktadır.

Konuya ilişkin olarak Sayın Kamer Genç'in vermiş olduğu İç Tüzük Değişiklik Teklifi'ne ilişkin olarak, Anayasa Komisyonunun görüşünün ne olduğu Komisyonda belirtilmemiştir.

İç Tüzük'ün 80'inci maddesine göre, aynı konuya ilişkin bir başka tasarı veya teklifin olması hâlinde, ilgili komisyonun buna ilişkin olarak bir görüş ortaya koyması gerekir. Tasarı veya teklifi komisyon kabul edebilir veya reddedebilir, bu konuda komisyon görüşü ortaya çıkmış değildir. Birincisi, bu açıdan İç Tüzük'ün 80'inci maddesine aykırılık söz konusudur.

İkincisi, Sayın Kamer Genç'in konuya ilişkin teklifi, gündeme alınan ve biraz önce sizin okuduğunuz teklif içerisinde anılmamaktadır, böyle bir usulümüz yoktur.

Bakın, 33'üncü sayfada teklifin adı bu şekilde yer almıştır, Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metinde de teklifin başlığında herhangi bir değişiklik öngörülmemiştir. Bu durumda, Anayasa Komisyonu yapmış olduğu görüşmede Sayın Kamer Genç'in teklifini dikkate almadığını açıkça itiraf etmiştir, ortaya koymuştur. Bu, çok açık bir İç Tüzük'e aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu raporun, teklifin Komisyonca geri çekilmesi ve bu tamamlandıktan sonra buraya gelmesi gerekir.

İkinci olarak ifade edeceğim konu şudur: Anayasa Komisyonunda yapılan görüşmeler sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Sağlam orada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını temsilen bulunmuştur. Görüşlerini ifade ederken, ifade ettiği görüşler bir İç Tüzük değişiklik teklifine ilişkin olarak Meclis Başkan Vekilinin ifade edeceği çerçevede görüşler olmamıştır. Buradaki görüşler, Sayın Başkan Vekilinin tarafsızlığını yok eden, tarafsızlığına gölge düşüren demeyeceğim tarafsızlığını ortadan kaldırmış olan görüşlerdir. Örneğin, Sayın Başkan diyor ki? On dakikalık konuşma süresinin beş dakikaya indirilmesine ilişkin olarak şöyle diyor Anayasa Komisyonu raporu, aynen okuyorum cümleyi -Sayın Sağlam'a atfen "Sağlam" diyor- ayrıca beş dakikada söylenmek istenen her şeyin söylenebileceğini, demagoji yapılması durumunda sürenin sınırsız olacağını, bu teklifin sonuçlanması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha verimli çalışacağını söylemiştir.

Şimdi, Sayın Sağlam, Genel Kurulda veya komisyon çalışmaları sırasında muhalefet partilerinin demagoji yaptığını söylemiştir. Bunu söylemek Sayın Başkan Vekilinin hakkı değildir, yetkisi değildir. Bu, Parlamentoya, muhalefet partilerine, muhalefete saygısızlıktır. Böyle tarafgir bir tutumu olan Sayın Başkan Vekilinin komisyon sıralarında oturarak, Başkanlık makamını temsil etmesi bu İç Tüzük değişiklik görüşmelerine gölge düşürmektedir.

Bugün, sizin başkanlığınızda iki kez toplantı yaptık. Siz bir uzlaşma zemini yaratmak istediniz. Bu olumlu çabanız şüphesiz son derece önemli.

Bu çerçevede, başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere siyasi partiler bu görüşleri değerlendirecektir tabii ki. Görüşler sonucunda ortaya nasıl bir tablo çıkacağı önümüzdeki hafta ortaya çıkacaktır. Bunu ayrıca göreceğiz, değerlendireceğiz, konuşacağız tabii ki, ama şu andaki tablo, Sayın Sağlam'ın tarafsızlığını yitirdiği yönündedir.

Ayrıca, Anayasa Komisyonunun Raporu ve kabul etmiş olduğu metin İç Tüzük'ün 80'inci maddesine aykırı olması nedeniyle Teklif görüşülebilir durumda değildir efendim.

Teşekkür ederim.