Konu:Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ak Parti Grup Başkan Vekillerinin İç Tüzük Değişiklik Teklifleriyle Birleştirilmiş İç Tüzük Değişiklik Teklifinin, Komisyonda Kabul Edildiğine Veya Reddedildiğine İlişkin Komisyon Raporunda Herhangi Bir Bilginin Yer Almaması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:02/02/2012


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENǒİN, AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNİN İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN, KOMİSYONDA KABUL EDİLDİĞİNE VEYA REDDEDİLDİĞİNE İLİŞKİN KOMİSYON RAPORUNDA HERHANGİ BİR BİLGİNİN YER ALMAMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri?

Şimdi, Sayın Başkan, Anayasa Komisyonu bir rapor düzenlemiş. Bu raporda benim de bir teklifim var. İç Tüzük'ün 87'nci maddesinde, oradaki mevcut hükme göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakerelere başladıktan sonra bir tek milletvekili önerge vermiyor, 5 kişi veriyor. Diyorum ki bağımsız milletvekilleri olunca -ben geçen dönem bağımsızdım, önerge veremiyordum- o 5 kişilik imzayı kaldıralım, tek imzaya indirelim.

Öte tarafta, AKP'nin 5 tane grup başkan vekili de Türkiye Büyük Millet Meclisinde muhalefetin sesini, Meclisin kapısına kilit vuracak şekilde konuşmalarını kısıyorlar, komisyonlarda konuşmalarını kısıyorlar. Neyse, onun teferruatını söyleriz. Bu iki tane, benim teklifimle AKP grup başkan vekillerinin teklifi birleşmiş, gelmiş Anayasa Komisyonuna. Anayasa Komisyonunun getirdiği alt komisyon raporunda bir ibare var, diyor ki - hepsini okumuyorum- alt komisyon: "CHP'li alt komisyondaki üyemiz burada (2/80) esas no'lu Teklifteki düzenleme doğrultusunda, görüşmeler başladıktan sonrada tek imza ile önerge verme imkânının getirilmesi gerektiğini söylemiştir. Madde Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir." Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yani kabul mü edilmiş? Ama ondan sonra alt komisyona gelmiş, alt komisyonda da benim teklifimle ilgili bir cümle yok.

Dolayısıyla İç Tüzük'ün 80'inci maddesine göre, komisyonlar kanun tekliflerini reddedebilirler ama komisyonun bu ret kararı Genel Kurula gelecek ve burada kanun tasarıları üzerinde -bunun üzerinde- genel görüşme açılacak, genel görüşme sonunda eğer komisyonunun verdiği ret kararı uygun görülürse kanun teklifi reddedilecek ama görülmezse komisyona geri gönderilecek.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için bu raporda benim teklifimin de kabul veya ret görüldüğünün belirtilmesi lazım, rapor eksik.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Eksik rapor olduğu için görüşülmez.

KAMER GENÇ (Devamla) - O bakımdan komisyon bunu geri alsın yeni bir rapor düzenlesin, getirsin ona göre müzakere edelim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.