Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:31/01/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi, yarın görüşülecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük değişikliğinin Komisyondan Genel Kurula intikalinden itibaren kırk sekiz saat geçmeden önce gündeme alınmasına ilişkin bir öneriyi getiriyor. Konu, kırk sekiz saat geçmeden bu öneri Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınabilir mi, alınamaz mı?

İç Tüzük'ün 49'uncu maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin neler olacağını yazıyor; "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8." diye saymış. Bugünkü gündemde olduğu gibi başlıklar aynen İç Tüzük'te yazılı. 8'inci sırada "Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" yazıyor. Yine bu, komisyonlardan gelen işler, kanun tasarı ve teklifleri arasında söz konusu İç Tüzük değişikliğine ilişkin teklif yok çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine girmiş değil. Neden girmiş değil? Kırk sekiz saat geçmediği için gündeme giremiyor. 49'uncu madde, biraz önce saydığım gündeme ilişkin hususlardan sonra, 5'inci fıkrasında diyor ki: "8'inci maddedeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin sıra Danışma Kurulu kararıyla değiştirilebilir." Danışma Kurulunda karar alınamıyorsa ilgili siyasi parti, iktidar partisi grup önerisini getirir, eskiden olduğu gibi görüşülür, ona göre burada sıra değişir ancak sırası değişecek olan tasarı ve teklifler arasında söz konusu İç Tüzük değişiklik teklifi yok, problem burada. 52'nci madde daha özel bir madde, diyor ki: "Kırk sekiz saat geçmeden tasarı veya teklifler Genel Kurulda görüşülemez." Bir istisnası var bunun, esas komisyon veya hükûmet eğer teklifte bulunursa, talepte bulunursa onların gerekçesi Genel Kurulda okunmak ve Genel Kurulun işaret oyuyla karar verilmek üzere?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Görüşmesiz de oylanır." diyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?söz konusu tasarı ve teklifler Genel Kurulda görüşülebilir.

Şimdi, Sayın Canikli kendine göre haklı olarak eskiden örnekler veriyor. Danışma Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararlarla 49'uncu madde çerçevesinde birtakım tasarı ve teklifler 52'nci madde hükmü bir kenara bırakılmak suretiyle Genel Kurulda görüşülmüş ancak onlar memleket menfaatine olan ve siyasi parti gruplarının belli bir esnekliğiyle çözümlenmiş konulardır.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bu da memleket meselesi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Daha önce yapılmış olanlar 52'nci maddenin doğru olmadığı, bir kenara atılması gibi bir sonucu yaratmaz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.