Konu:ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:12/04/2012


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 198 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 2'nci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Önergemiz -bu 2/B'deki- (f) bendine "2/B alanlarını" ibaresinden önce gelmek üzere "Toplu yerleşimin olduğu" ibaresinin eklenmesini istiyoruz. "Proje alanı "tanımlanırken proje uygulaması yapılacak 2/B alanlarının toplu yerleşim yerlerinde yer alan 2/B alanları olması şartı belirtilmemiştir. Elbette ki toplu yerleşimin olduğu 2/B alanlarında özellikle çarpık yapılaşmayı, altyapı eksikliğini giderme amaçlı proje uygulamaları yapılmalıdır. Ancak toplu yerleşimin olmadığı 2/B alanlarını proje uygulamaları kapsamına sokarak yapılaşmaya açmak yasayla çelişki teşkil etmektedir.

Şimdi değerli milletvekilleri, tabii, biraz önce arkadaşımız da söyledi, Hükûmet diye bir şey yok. Burada biz soru soruyoruz, Hükûmet sırasında oturan kişiler cevap vermiyor. Zaten bakanların büyük bir kısmının Meclisin karşısına gelecek yüzleri yok, hepsinin arkasından bir sürü pislikler var, ayıplar var. Nasıl gelip burada oturacak?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne varsa söyle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, geçen gün teşvik paketi yayınlandı. Sayın Bakan da Kalkınma Bakanıdır, bizim Tunceli'nin bitişik ildeki Bingöl'dendir. Tunceli'yi, getirdiler, efendim, beşinci bölge gösterdiler. Kendisini altıncı bölge gösterdi, Tunceli'yi beşinci bölge gösterdi.

Arkadaşlar, bakın, şimdiye kadar uygulanan teşvik tedbirlerinin hepsinde Tunceli kalkınmaya muhtaç en geri il. Bu iktidarınız zamanında bir tek yatırım yapıldı mı? Yol dahi yapılmadı; doğru dürüst bir kara yolu yapılmadı, köy yolları yapılmadı, köy içme suyu yapılmadı. Hangi yatırımı yaptınız da bu Tunceli'yi kalkınmış iller bölgesine aldınız? Ya insanlarda biraz vicdan olması lazım. Ya insanlarda, bakın?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Buzdolabı dağıttılar Kamer Bey. Her eve bir buzdolabı dağıtıyorlar, daha ne yapsınlar?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani onlar buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtmakla sanki Tunceli'yi kalkınmış zannettiler; onların ölçüsü o.

Neyse, ondan sonra da? Yani tabii, burada Tayyip Bey büyük bir kin, nefret duygusuyla dolu çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelili, 2 tane milletvekili de Tunceli'den CHP çıkarınca, tabii buraya karşı duyduğu kin ve nefret duygularını ortaya koyarak işte Tunceli'yi böyle bir şey etti. Ama Tunceli'nin öteden beri beklediği bir tek yatırım var: "Hiç olmazsa Pertek Köprüsü'nü yapın, yeter bize." diyor. Çok önemli ve hayati bir konu ama bir şey yapmıyorlar. Yapmayın, zaten biz de sizden bir şey de istemiyoruz ama hiç olmazsa işlemlerinizde de bu kadar keyfîlik, ahlak dışılık olmasın. Ya insanlarda bir vicdan olması lazım.

MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) - Tunceli'ye ne katkın var senin?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Tayyip Bey Çin'de söylüyor, kendi MİT Başkanıyla ilgili diyor ki: "Yargı, görevi olmayan alana girdi. Karşısında bizi görür." Yargı için diyor. "Yargı kendisini yasamanın üzerinde gördü." diyor.

Tam bal kabağı gibi laflar. Ya, burada en basit bir insan bile bu lafları etmez. Yahu, sen kimsin Tayyip Bey? Sen yürütme değil misin? Anayasa'ya göre, yürütmenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi. "Benim, yargı alanıma girdi." diyor. Sen kimsin ya? Şey, yürütme? Kendi alanı. Sen kimsin? Bir emir vermişsin, insanlar suç işlemiş, mahkeme araştırmış ve burada suç işleyen insanları soruşturmaya çekmiş. Peki, sen hangi yetkiyle ve hangi düşünceyle, hangi ahlakla "Yargı, alanının dışına çıktı." diyorsun?  "Yasamanın üzerinde görüyor." diyor. Hangi yasama?

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, yani bu lafları eden bir kişi Türkiye'yi nasıl yönetir ya? Yani bir hukukçu karşısında bunu konuştuğu zaman o kadar insanlar içinden küçük görürler ki bu lafları sarf eden kişinin ne bilgiden, ondan sonra ne izandan ne anlayıştan eksik olduğunu bilirler.

Şimdi, bu laflarla, bu tip şeylerle yabancılar karşısında konuştuğu zaman o insanlar Türkiye Cumhuriyeti devletine acıyorlar, "Vah vah vah, nasıl bir düşüncedeki insan Türkiye'yi yönetiyor? diyor.

YUNUS KILIÇ (Kars) - Ormana gel, ormana?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, onun için, bakın, geçen gün burada bir kanun teklifi verdik, kabul etmediniz.

Geçen gün Mehmet Haberal çıktı, annesini görmedi. Şimdi, bakın, Mehmet Haberal'a zamanında Cumhurbaşkanlığı teklif edildi, Ecevit zamanında Cumhurbaşkanlığını reddetti bu kişi. Bu kişi, Cumhurbaşkanlığını reddeden bir kişi ihtilal yapar mı yahu? Böyle mantıksızlık, böyle ahlaksızlık, böyle gayriinsani düşüncede insanlar olur mu ya? Böyle olur mu arkadaşlar? Adam, Cumhurbaşkanlığını o zaman MHP'si de, Doğru Yolu da, DSP'si de teklif etmiş, reddetmiş. Buna rağmen sizin devri zamanınızda diyorsunuz ki: "Bu ihtilal yapacak, iktidarı alacak." Yahu, bu ahlaksızca bir düşünce.

Arkadaşlar, bu memleketi bu kadar ahlaksızca düşüncelerle yönetmek Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmayan bir davranıştır. Onun için, yani bu tedbirlerle ne yapacaksınız? Zenginleri zengin edeceksiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Gelin, yeni bir teklif verelim Parlamentoya, politikacılar bundan yararlanmasın efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.